เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    แชมพูสมุนไพร  อ่าน :   6,730 
ชื่อเจ้าของ :  นางจิตต์เรขา ทองมณี   อีเมล์ :   jitrekha@d
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (148 votes cast)

คำอธิบาย :

จากการทดสอบสมบัติแชมพูสมุนไพรที่ผลิตในชุมชน (สินค้า OTOP) พบว่าแชมพูส่วนใหญ่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แชมพู (มผช. 92/2548) ปญั หาสว่ นมากที่พบคือแชมพูมีการเปลี่ยนแปลง ไม่คงสภาพ มีการตกตะกอน ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ต่ำกว่า 5 และมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด (>103 โคโลนี/ตัวอย่าง1 กรัม) เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่จะนำสมุนไพรที่มีสมบัติบำรุงเส้นผมซึ่งเป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมาใส่ลงในแชมพู และมีการปรับเปลี่ยนสูตรโดยขาดความรู้เรื่องเทคนิคและขั้นตอนการผลิตนอกจากนี้ ขาดการควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมกับระบบคุณภาพ(หลักเกณฑว์ ิธีที่ดีในการผลิต, GMP) เขา้ มาควบคุม การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสุขลักษณะที่ถูกต้องของสถานที่ทำการผลิตซึ่งล้วนเป็นปัจจัย ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแชมพูสมุนไพร โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการและให้คำปรึกษาแนะนำให้กับผู้ประกอบการที่สนใจเพื่อให้สามารถผลิตแชมพูสมุนไพรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเปน็ ที่ยอมรับของผูบ้ ริโภค

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางจิตต์เรขา ทองมณี
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7110
โทรสาร : 0 2201 7102
E-mail : jitrekha@dss.go.th


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [13/10/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates