เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ชุมชนปลูกพืชปลอดภัยภายใต้การพึ่งพาตนเอง  อ่าน :   102 
ชื่อเจ้าของ :  รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณธิภา ณ เชียงใหม่    อีเมล์ :   nachiangma
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยศิลปากร
- -
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (86 votes cast)

คำอธิบาย :

ส่งเสริมและต่อยอดภูมิปัญญาการทำการเกษตร โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้สร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยอย่างครบวงจร ที่มีแนวคิดในการลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกพื้นที่ที่เกินความจำเป็น และเพิ่มการพึ่งพาตนเองของชุมชน และพัฒนาเป็นชุมชนให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ชุมชนด้านการเกษตร เพื่อให้เป็นต้นแบบทั้งการรับและถ่ายทอดความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นชุมชนที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1) ให้ความรู้เรื่องการรวบรวมและอนุรักษ์ความหลากหลายของเชื้อพันธุ์พืชเพื่อการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น, การคัดเลือกท่อน/ต้นพันธุ์เพื่อการปลูกและสร้างสายพันธุ์บริสุทธิ์

2) ให้ความรู้เรื่องทรัพยากรดินและน้ำ ความสัมพันธ์กับการเกษตรผลกระทบจากการเกษตรกิจกรรม, รูปแบบการบำรุงดินและการคัดเลือกวิธีการบำรุงดินที่เหมาะสมกับพื้นที่

3) ให้ความรู้เรื่ององค์ประกอบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต้นทุนต่ำในสภาวะปกติและในสภาวะการใช้น้ำน้อยและประหยัดแรงงาน

4) ให้ความรู้ปัญหาโรคและแมลง ชนิดโรคและแมลงในรอบการผลิตพืช การใช้ตัวห้ำตัวเบียน

5) ให้ความรู้การใช้สารอินทรีย์ธรรมชาติเพื่อการป้องกันโรคและแมลง, แหล่งของสารอินทรีย์ธรรมชาติและการคัดเลือกสารอินทรีย์

6) ให้ความรู้ การใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติเพื่อการเกษตร เพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แหล่งจุลินทรีย์และการคัดเลือกจุลินทรีย์

7) ให้ความรู้เรื่องการใช้เศษเหลือทางการเกษตรจากการผลิตพืชเพื่อการผลิตสัตว์, การตกค้างของสารพิษที่มีผลต่อสัตว์

8) ให้ความรู้เรื่องการคัดสายพันธุ์บริสุทธิ์การปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืชโดยเกษตรกร

9) ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการทำบัญชีครัวเรือน


เพิ่มโดย : ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม [15/7/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.238.225.8
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates