เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผลสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน  อ่าน :   153 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.ทัศนีย์ ธรรมติน   อีเมล์ :   thassanee.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คลินิกเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (88 votes cast)

คำอธิบาย :

       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลคุณภาพบ้านห้วยเม็ง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายอยากพัฒนาและยกระดับการผลิตไม้ผลบ้านห้วยเม็งให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่ผู้บริโภคยอมรับ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ให้มีคุณภาพดี มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสู่สากลโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการไม้ผลและเพิ่มมูลค่าไม้ผลตกเกรดอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพของจังหวัดเชียงราย โดยมีกระบวนการ ดังนี้

       1. ปรับพื้นฐานองค์ความรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

       2. พัฒนาการผลิตไม้ผลให้เข้าสู่มาตรฐานที่ผู้บริโภคยอมรับ

       3. เพิ่มมูลค่าไม้ผลคุณภาพและไม้ผลตกเกรด


เพิ่มโดย : ดร.อรวรรณ วนะชีวิน [15/7/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.70.233
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates