เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การสกัดสมุนไพรใช้ร่วมกับน้ําส้มควันไม้  อ่าน :   221 
ชื่อเจ้าของ :  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร   อีเมล์ :   juntima.c@
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (110 votes cast)

คำอธิบาย :

สมุนไพรในท้องถิ่นหลายชนิดสามารถใช้กําจัดแมลงศัตรูพืชในการทําเกษตรอินทรีย์ได้ เช่น หางไหลขาว หางไหลแดง ยาสูบ สาบเสือ ตะไคร้หอม เป็นต้น ส่วนสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพป้องกันกําจัดหนอนชนิดต่างๆ ได้แก่ สะเดา หางไหลขาว หางไหลแดง หนอนตายอยาก เป็นต้น การพัฒนาวิธีการสกัดสมุนไพรที่เหมาะสมและทดสอบการใช้งานร่วมกับน้ําส้มควันไม้ จะทําให้เกิดการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความแตกต่าง ด้วยราคาและประโยชน์ที่เหมาะสม อันจะทําให้สามารถส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทําให้เอื้อประโยชน์แก่การทําเกษตรอินทรีย์ในการกําจัดแมลงศัตรูพืชแทนสารเคมีได้

ในการสกัดใช้วิธีการสกัดสมุนไพรโดยใช้ตัวทําละลายเอทธานอล ทําการออกแบบติดตั้งชุดทําระเหยต้นแบบที่ใช้สุญญากาศในการลดอุณหภูมิทําระเหยเอทธานอล ซึ่งจะสามารถทําระเหยได้ที่ 40-50 C เพื่อให้สามารถนําตัวทําละลายกลับมาใช้ใหม่ในการสกัดสมุนไพรได้ ดําเนินการออกแบบ เพื่อให้เหมาะกับการสกัดในระดับชุมชน สําหรับผลิตสมุนไพรสกัดตามความต้องการของชุมชน ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการ 2 ส่วน ดังนี้
1. กระบวนการสกัด (Extraction) ประกอบด้วยถังกวนผสมตัวทําละลายกับวัสดุสกัดขนาด 100 ลิตร พร้อมแยกสารละลายกับตะกอนสมุนไพร โดยในกระบวนการนี้จะได้สารละลายที่มีลักษณะใสเก็บไว้ในถังเก็บสารเพื่อเข้าสู่ระบบการระเหยตัวทําละลายต่อไป

2. กระบวนการระเหยตัวทําละลาย (Evaporation) ขั้นตอนของการระเหยตัวทําละลายออกจากสารละลายที่มีสารสกัดปนอยู่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการระเหย คือ เครื่องทําระเหยแบบสุญญากาศ (vacuum evaporator) ที่สามารถปรับค่าอุณหภูมิและความดันได้ ผลผลิตที่ได้จากการระเหยจะเป็น 2 ส่วน คือ ตัวทําละลายและสารสกัด การใช้ความดันต่ํากว่าความดันบรรยากาศจะทําให้อุณหภูมิจุดเดือดของตัวทําละลายลดลง ส่งผลให้ความร้อนในการระเหยตัวทําละลายไม่ทําลายสารสําคัญที่อยู่ในสารสกัด ทั้งนี้เมื่อแยกตัวทําลายลายออกมาแล้ว สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งทําการวัดความหนาแน่นตัวทําละลายที่ควบแน่นกลับมาได้เทียบกับตัวทําละลายบริสุทธิ์ แล้วเพิ่มความเข้มข้นและปริมาตรให้เท่ากับค่าตั้งต้นเพื่อทําการใช้ซ้ําอีกครั้ง

โครงการ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านม่วงใหญ่ควันไม้เทค

หมู่บ้านม่วงใหญ่ควันไม้เทค บ้านม่วงใหญ่ ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา


เพิ่มโดย : น.ส.อาริสา เหมกุล [23/2/2564]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 23/2/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.173.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates