เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การศึกษาการผลิตไซรัปมันม่วงเพื่อใช้ในการทำเครื่องดื่ม  อ่าน :   162 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์   อีเมล์ :   tphakhwan1
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (94 votes cast)

คำอธิบาย :

การศึกษาการผลิตไซรัปมันม่วงเพื่อใช้ในการทำเครื่องดื่ม
ทำการทดลองสกัดสีและกลิ่นของมันม่วงโดยอาศัยหลักแรงดันออสโมซีส ใช้ปริมาณของมันเทศต่อน้้าทรายในอัตราส่วน 1 : 1 โดยใช้เนื้อมันเทศนึ่งสุกเปรียบเทียบกับเนื้อมันเทศดิบ ทำการสกัดเป็นระยะเวลา 4 วัน แล้วนำมากรองกากมันเทศออกได้ไซรัปมันม่วง น้้ากากของมันเทศนึ่งสุกมาเติมน้้าเชื่อมเข้มข้น 50 อาศาบริกซ์ แล้วแยกเอากากออกได้ไซรัปจากกากมันม่วง จากนั้นนำไปต้มฆ่าเชื้อ


เทคโนโลยีภายใต้โครงการหมู่บ้านมันเทศหวานบ้านทับน้้า ปี 2 

หมู่บ้านมันเทศหวาน บ้านทับน้ำ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรบ้านทับน้ำ


เพิ่มโดย : น.ส.อาริสา เหมกุล [23/2/2564]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 23/2/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates