เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การยืดอายุการเก็บรักษาหัวมันเทศด้วยสารละลายเกลือ  อ่าน :   33 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์   อีเมล์ :   tphakhwan1
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.4/5 stars (14 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

การยืดอายุการเก็บรักษามันเทศด้วยการจุ่มในสารละลายเกลือโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 3 นาที ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่้าด้วยการแช่ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 12 ถึง 16 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จากการทดลองพบว่ามันเทศที่เก็บอุณหภูมิห้องมักเสื่อมเสียจากการงอกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งการจุ่มมันเทศในสารละลายเกลือเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ช่วยลดการงอกได้ 30 เปอร์เซ็นต์ สามารถเก็บมันเทศได้นานขึ้น จาก 5 วัน เป็น 7 ถึง 14 วัน และเมื่อเก็บที่อุณหภูมิแช่เย็น มันเทศสามารถเก็บรักษาได้อย่างน้อย 42 วันโดยไม่มีการเสื่อมเสียจากการงอก จากการเน่าเสียจากจุลินทรีย์ และการสูญเสียน้้าหนัก ซึ่งช่วยท้าให้ได้รายของเกษตรเพิ่มสูงขึ้น 810 ถึง 864 บาท ต่อมันเทศ 1,000 หัว แต่ในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงกำลังศึกษาอายุการเก็บรักษาให้นานมากยิ่งขึ้น 

เทคโนโลยีภายใต้โครงการหมู่บ้านมันเทศหวานบ้านทับน้้า ปี 2  

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านทับน้้า อ้าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เพิ่มโดย : น.ส.อาริสา เหมกุล [23/2/2564]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 23/2/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.185.54
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates