เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำนมกล้วยน้ำว้า   อ่าน :   46 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล   อีเมล์ :   Liao_vachi
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (13 votes cast)

คำอธิบาย :

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมกล้วยน้ำว้า ของกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ทำโดยการ
พัฒนาจากงานวิจัย ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

วิธีการทำ นำเนื้อกล้วยน้ำว้าสุกปั้นให้ละเอียดกับนม เกลือ และน้ำ จากนั้นนำตั้งไฟปานกลางจนเดือด นำน้ำผึ้งใส่คนตลอดเวลาจนเดือดอีกครั้ง บรรจุใส่ขวดปิดฝาให้สนิท แช่น้้าเย็น เช็ดให้สะอาด นำแช่ในตู้เย็น อายุการเก็บรักษา 10 วัน ราคาต้นทุนต่อขวดประมาณ 10-15 บาท (แล้วแต่ราคากล้วยน้ำว้าและวัตถุดิบอื่น ๆ)

 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ หมู่บ้านกล้วยน้ำว้าปลอดภัยด้วยนวัตกรรม ดอนพุด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต้าบลดอนพุด เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ถนน ต้าบลดอนพุด อ้าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี


เพิ่มโดย : น.ส.อาริสา เหมกุล [22/2/2564]   แก้ไขโดย : น.ส.อาริสา เหมกุล[ 23/2/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.41.241
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates