เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    การผลิตอาหารปลาจากกล้วยน้ำว้าสุก  อ่าน :   36 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล   อีเมล์ :   Liao_vachi
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (16 votes cast)

คำอธิบาย :

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลาจากกล้วยน้ำว้า ของกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง การใช้กล้วยเป็นส่วนผสมในสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์น้้า เป็นการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากในการผลิตกล้วยของเกษตรกรนั้น จะเหลือกล้วยที่ไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพ จะถูกคัดทิ้งเป็นจำนวนมาก หรือมีผลผลิตมากเกินไป ซึ่งเกษตรกรก็ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ จำหน่ายไม่ทัน หรือสุกก่อน และเน่าเสียไปในที่สุด ดังนั้นการนำกล้วยที่เหลือมาเป็นส่วนผสมในอาหารปลากินพืช เช่น ปลานิล ปลาแรด และปลาสลิด เป็นต้น ก็เป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตด้านอาหาร อีกทั้งคุณสมบัติของกล้วยเป็นสารเหนียวจำพวกแป้งหรือ คาร์โบไฮเดรต ช่วยทำให้วัตถุดิบที่ผสมรวมตัวกันและอัดเม็ดได้ดี ช่วยให้อาหารมีความทนในน้ำได้ดีขึ้น เหมาะสมที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์น้ำไว้ใช้เองโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ซึ่งขั้นตอน คือ หั่นกล้วยน้ำว้าสุกละเอียด นำมาผสมกับอาหารสำเร็จรูป พรมน้ำในเครื่องผสมอาหาร แล้วนำไปตากแดดหรืออบให้แห้ง เก็บใส่ถุงปิดปากถุงให้สนิท

ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ หมู่บ้านกล้วยน้ำว้าปลอดภัยด้วยนวัตกรรม ดอนพุด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต้าบลดอนพุด เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ถนน ต้าบลดอนพุด อ้าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี


เพิ่มโดย : น.ส.อาริสา เหมกุล [22/2/2564]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 23/2/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.41.241
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates