เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การกำจัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและกลาง   อ่าน :   6,255 
ชื่อเจ้าของ :  ปิยะวัติ บุญหลง   อีเมล์ :   wahn_68@ho
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (178 votes cast)

คำอธิบาย :
ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย ซึ่งการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคนั้น มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม ด้วยเพราะนอกเหนือจากเนื้อสัตว์ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์แล้นนั้น ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดตามมาด้วย คือ ปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม อันเนื่องมาจากมูลสัตว์และของเสียต่าง ๆ เพราะฟาร์มส่วนใหญ่ยังไม่สามารถหาวิธีกำจัดของเสียซึ่งมีอยู่จำนวนมากเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหามลภาวะภายในฟาร์ม และสภาพแวดล้อมใกล้เคียง ทั้งในเรื่องของกลิ่น แมลงวัน และน้ำเสีย ระบบก๊าซชีวภาพสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ซึ่งประกอบไปด้วย บ่อรวมน้ำเสีย , บ่อหมักช้าแบบราง , บ่อหมักเร็วแบบ UASB ,ลานกรองของแข็ง , สระเปิด , บึงประดิษฐ์ และสระพักน้ำ เป็นระบบกำจัดของเสียที่เหมาะสำหรับใช้แก้ปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นดังกล่าว และขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดคุณประโยนช์ต่อฟาร์มด้วย โดยใช้หลักการนำสารอินทรีย์หรือมูลสัตว์ไปหมักในสภาวะที่ไร้ออกซิเจน เพื่อให้กลุ่มจุลินทรีย์ ย่อยสลายมูลสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะทำให้เกิดก๊าซชีวภาพซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิง สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนภายในฟาร์มได้ มูลสัตว์ที่ผ่านการหมักแล้ว จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพและไม่มีกลิ่นเหม็น ส่วนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วก็จะสามารถหมุนเวียนกลับไปใช้ทำความสะอาดคอก และ/หรือ ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้

แต่อย่างไรก็ตามการเผยแพร่เทคโนโลยีจากแหล่งวิชาการไปประยุกต์ใช้งานในส่วนของเอกชนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมและช่วยเพิ่มแรงผลักดันในระยะต้น ๆ เช่น การสนับสนุนการลงทุนบางส่วนเพื่อการก่อสร้างและติดตั้งระบบ , การให้คำแนะนำ และปรึกษา การติดตามการดูแลผลการทำงานของระบบ ซึ่งรัฐควรจะเป็นผู้สนับสนุน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้งาน และส่งผลให้เกิดความชัดเจนในประโยชน์ที่จะได้รับ อีกทั้งแนวทางการส่งเสริมควรจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 8-10 ปี เพื่อให้เกิดความแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างต่อไป

รายละเอียด

วิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดเล็กและกลาง คือ การบำบัดแบบไร้ออกซิเจน (anaerobic digestion) ควบคู่กับชุดแยกตะกอน (separator) ซึ่งจะแยกส่วนที่เข้มข้นและส่วนที่เจือจางออกจากกัน ส่วนที่เข้มข้นจะถูกบำบัดโดยการหมักแบบไร้ออกซิเจน(chanal digestor) ส่วนที่เจือจาง จะถูกบำบัดโดยการหมักแบบไร้ออกซิเจนในบ่อประสิทธิภาพสูง (high-rate digestor) เช่นแบบ Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket(UASB) หรือแบบ Anaerobic Filter(AF) ประสิทธิภาพของระบบนี้ในการบำบัด COD ในน้ำเสียมีค่าสูงกว่า 90% นอกจากนี้ระบบนี้สามารถออกแบบให้เป็นลักษณะ modular สามารถเพิ่มจำนวนได้ตามจำนวนสัตว์ที่เลี้ยง มีการลงทุนขั้นต้นที่ไม่สูงนัก และที่สำคัญคือ มีค่าการใช้งานและดูแลรักษาต่ำมาก และสามารถสร้างขึ้นเองได้ในประเทศไทยโดยไม่ต้องสั่งซื้อชิ้นส่วยใด ๆ จากต่างประเทศ

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใหม่สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีข้อดีหลายประการ นอกเหนือจากประสิทธิภาพสูงแล้ว ยังมีขนาดเล็ก เนื่องจากใช้ชุดแยกตะกอน แยกของเสียเป็นชนิดเข้มข้นและเจือจาง ทำให้สะดวกต่อการบำบัดโดยวิธีที่ต่างกัน

ติดต่ดสอบถาม
ปิยะวัติ บุญหลง
สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฃียงใหม่
130 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ 50202
โทร.(053)210320 แฟกส์(053)892224

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [22/6/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates