เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (NMR) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   อ่าน :   151 
ชื่อเจ้าของ :  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี   อีเมล์ :    tloubibuu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยบูรพา
กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 038-102969
เว็ปไซต์  http://research.buu.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (103 votes cast)

คำอธิบาย :
ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (NMR) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี (NMR) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการพิสูจน์โครงสร้างโมเลกุลของสารเคมี โดยอาศัยปรากฏการณ์การดูดกลืนพลังงานสนามแม่เหล็กในย่านความถี่สัญญานวิทยุที่เรียกว่า Nuclear Magnetic Resonance ที่เกิดกับไอโซโทปของธาตุบางชนิดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง "สปิน" ซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะของนิวเคลียสแต่ละชนิดที่มีค่า "สปิน" ไม่เป็นศูนย์ ตัวอย่างเช่น 1H, 13C, 31P และ 19F เป็นต้น
การส่งตรวจวิเคราะห์
     ในกรณีที่ต้องการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยตนเอง ผู้ขอรับบริการสามารถรับใบส่งตัวอย่าง (NMR-F01 หรือ NMR-F02) และกรอกข้อมูลรายละเอียดตัวอย่างและเทคนิคที่ต้องการวิเคราะห์พร้อมทั้งส่งตัวอย่างวิเคราะห์ได้ที่ห้องปฏิบัติการ NMR ห้อง C-107 อาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
      

เพิ่มโดย : นางสาววรรณภา โปษยาอนุวัตร์ [22/10/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates