เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ  อ่าน :   23 
ชื่อเจ้าของ :  นายบัญชา รัตนีทู    อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  99 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เว็ปไซต์  www.pnu.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (26 votes cast)

คำอธิบาย :

ความสำคัญของปุ๋ยหมักในด้านการเกษตรในการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีพของมนุษย์ ในปัจจุบันปัญหาดินเสื่อมคุณภาพมีความรุนแรงมากขึ้น และมีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไข หลักสำคัญ

คือ ปรับปรุงส่วนประกอบของดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การใส่ปุ๋ยหมักเป็นแนวทางหนึ่งที่เพิ่มอินทรียวัตถุใน

ดิน และสามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าปุ๋ยหมักเป็นปัจจัยที่สำคัญ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกษตรที่สามารถบำรุง

รักษาทรัพยากรดิน ดังนั้น เกษตรกรควรให้ความสำคัญในการใช้ปุ๋ยหมักในการทำการเกษตรให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ที่ดินในการทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 


เพิ่มโดย : นายวิรัตน์ หน่อแดง [22/10/2563]   แก้ไขโดย : Sornkrittatip Numanoi[ 2/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.235.41.241
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates