เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องปอก เครื่องคลุกน้้าบ๊วย และขั้นตอนการทำฝรั่งแช่บ๊วย  อ่าน :   11,741 
ชื่อเจ้าของ :  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   อีเมล์ :   agrskr@ku.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (216 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
จากปัญหาการผลิตฝรั่งแช่บ๊วยซึ่งต้องใช้แรงงานคนจานวนมากในการปอกฝรั่ง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น คณะวิจัยจากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คิดค้น ประดิษฐ์เครื่องปอกฝรั่งได้สาเร็จ สามารถปอกฝรั่งได้ 10 ผล ต่อครั้ง (ประมาณ 4 กิโลกรัม) โดยใช้เวลาทางานเพียง 1 นาที กาลังผลิตรวม 80 กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือประมาณ 200 ผล เร็วกว่าใช้คนปอก 1 คนถึง 6.7 เท่า ทาให้ผู้ประกอบอาชีพทาฝรั่งแช่บ๊วยลดระยะเวลาในการปอกเปลือกฝรั่งซึ่เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากในการทาฝรั่งแช่บ๊วย รวมทั้งสามารถปอกผลไม้ทรงกลมอื่นๆ ที่นิยมทาเป็นผลไม้แช่บ๊วย เช่น พุทรา แอบเปิ้ลเขียว ได้ด้วย

เครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย ออกแบบโดยใช้ผิวขัดหยาบแบบจานหมุน (Abrasive disc) ติดตั้งในถังปอกฉาบผนังด้วยผิวขัดหยาบ (Abrasive ring) ท้าจากหินกากเพชร แผ่นจานหมุนออกแบบเป็นแผ่นสะแตนเลสกลม ติดครีบเป็นสันนูนตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางจรดขอบจาน ด้านบนแผ่นจานและครีบปูทับด้วยหินกากเพชรทั่วทั้งจาน ที่พื้นถังปอกตรงจุดศูนย์กลางมีช่องเปิดติดตั้งซีลกันรั่วล้อมรอบหัวเพลาขับที่ยื่นมาจากชุดทดรอบของมอเตอร์ขนาด 0.5 แรงม้า ที่ติดตั้งอยู่ด้านล่างของโครงเหล็ก พื้นด้านล่างของถังปอกมีวาล์วน้้าปิดเปิดได้จากภายนอก เพื่อขังน้้าในขณะท้างานและระบายน้้าออกหลังการปอกรวมทั้งเปลือกที่ถูกขัดออก

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ โทร 02 5613482

นอกจากนี้คณะวิจัยได้พัฒนาเครื่องคลุกน้าบ๊วยเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องปอกฝรั่ง ทาให้ทางานได้รวดเร็ว อาศัยแรงงานคนเดียวก็ทางานได้ อัตราสิ้นเปลืองพลังงานน้อย โดยเครื่องปอกใช้พลังงาน 0.25 หน่วยต่อชั่วโมง ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท จะมีค่าใช้จ่ายเพียง 1.25 บาทต่อ 80 กิโลกรัม ซึ่งหากใช้คนปอกอัตราค่าจ้าง 2 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นเงินค่าจ้าง 160 บาท หรือประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าใช้คนปอก 128 เท่า ระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 4 เดือน ที่อัตราการผลิต 160 กิโลกรัมต่อวัน

นักวิจัย
ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง / ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทร /
ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์ / ดร. รติยา ธุวพาณิชยานันท์ /
นายกฤตภัทร คล้ายรัศมี

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ


เพิ่มโดย : จิรวัฒน์ วงษ์สมาน [2/3/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 14/2/2555]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates