เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ และปุ๋ยจากกากตะกอนบ่อหมัก  อ่าน :   179 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.อุบล ตันสม   อีเมล์ :   ubol.t@yru
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073299699 ต่อ 34000
เว็ปไซต์  http://srdi.yru.ac.th/clinic/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (111 votes cast)

คำอธิบาย :

ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ใช้เป็นพลังงานทดแทน และได้ใช้กากตะกอนทดแทนปุ๋ยในการเกษตร

สามารถใช้ประโยชน์ในด้าน

-พลังงานทดแทน เพิ่มมูลค่าของเสีย ด้านเศรษฐกิจ

-ลดรายจ่าย จากการใช้แก๊สชีวภาพทดแทนแก๊สหุงต้นในครัวเรือน

-ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้กากตะกอนทดแทนปุ๋ยในการเกษตร -เพิ่มรายได้จากการขายผลผลิต ด้านสิ่งแวดล้อม

-ลดมลภาวะจากแก๊สเรือนกระจก -ลดแหล่งเพาะเชื้อโรค และการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ


เพิ่มโดย : น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ [14/10/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.157.152
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates