เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การจัดการขยะ   อ่าน :   8 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์   อีเมล์ :   piyaruk.p@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073-227150-161 ต่อ 9902
เว็ปไซต์  http://www.yalor.yru.ac.th/%7Eclinictech/
  • Currently 3.3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.3/5 stars (7 votes cast)

คำอธิบาย :

การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม "ขยะฐานศู​นย์" 

1. ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักการ 3Rs (Reduce - Reuse - Recycle) 
2. ประชาชนในชุมชนสามารถคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดให้เป็นศูนย์ได้
3. เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในชุมชน ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน โดยมีการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการใช้ประโยชน์จากขยะในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. ชุมชนสามารถนำต้นแบบการจัดการขยะที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนได้ เช่น การจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนขยะ การคัดแยกขยะ เป็นต้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว รวมถึงมีรายได้เสริมจากการขายขยะที่คัดแยกได้ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ เป็นต้น
5. ชุมชนสามารถกำหนดกติกาในการจัดการขยะร่วมกันได้ เช่น การแยกขยะ การทิ้งขยะให้เป็นที่ ทำให้ชุมชนน่าอยู่และมีความสุข

เพิ่มโดย : น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ [12/10/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.146.112
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates