เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเพิ่มผลผลิตการปลูกข้าวเม่าทั้งในและนอกฤดูกาล ด้วยระบบการจัดการน้ำใต้ดิน เสริมแรงดันอัตโนมัติของชุมชนบ้านหนองผักตบ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม  อ่าน :   142 
ชื่อเจ้าของ :  นายธีรวุฒิ สำเภา   อีเมล์ :   kenig32@gm
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 042-970047
เว็ปไซต์  https://plan.snru.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (98 votes cast)

คำอธิบาย :

กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ภาค 1 1) จัดโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะการใช้ระบบการจัดการ น้ำใต้ดินเสริมแรงดันอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความเหมาะสม 2) ประยุกต์ระบบการจัดการน้ำใต้ดินเสริมแรงดันอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีพลังงาน แสงอาทิตย์ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่การปลูกข้าวเม่า 3) นำระบบการจัดการน้ำใต้ดินเสริมแรงดันอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ทดสอบการปลูกข้าวเม่า

กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ภาค 2 1) เก็บข้อมูลทางสถิติ ปริมาตรน้ำต่อระยะเวลา ระยะแรงดันน้ำในแนวระดับ แนวดิ่ง แนว เอียง ปริมาณผลผลิตต่อไร่ และร้อยละการยอมรับเทคโนโลยี 2) การปรับปรุงพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบการจัดการน้ำใต้ดินเสริมแรงดัน อัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์กับบริบทของพื้นที่การปลูกข้าวเม่าตนเอง 3) วิเคราะห์และสรุปผลโครงการ 4) ถอดบทเรียนการนำนวัตกรรมไปใช้งาน ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้นวัตกรรมในการปลูก ข้าวเม่า

กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 1) จัดโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะการใช้ระบบการจัดการ น้ำใต้ดินเสริมแรงดันอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความเหมาะสม กับเกษตรกรรมอื่น ๆ ในชุมชนบ้านหนองผักตบ และบริเวณชุมชนใกล้เคียง 2) ประยุกต์ระบบการจัดการน้ำใต้ดินเสริมแรงดันอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีพลังงาน แสงอาทิตย์ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่การเกษตรอื่น ๆ ในชุมชนบ้านหนองผักตบ และบริเวณชุมชนใกล้เคียง 3) นำระบบการจัดการน้ำใต้ดินเสริมแรงดันอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ทดสอบการเกษตรอื่น ๆ ในชุมชนบ้านหนองผักตบ และบริเวณชุมชนใกล้เคียง

4) เก็บข้อมูลทางสถิติ ปริมาตรน้ำต่อระยะเวลา ระยะแรงดันน้ำในแนวระดับ แนวดิ่ง แนว เอียง ปริมาณผลผลิตต่อไร่ และร้อยละการยอมรับเทคโนโลยี 5) การปรับปรุงพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบการจัดการน้ำใต้ดินเสริมแรงดัน อัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์กับบริบทของพื้นที่การเกษตรอื่น ๆ ใน ชุมชนบ้านหนองผักตบ และบริเวณชุมชนใกล้เคียง 6) วิเคราะห์และสรุปผลโครงการ 7) ถอดบทเรียนการนำนวัตกรรมไปใช้งาน ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้นวัตกรรมกับการเกษตร อื่น ๆ ที่ชุมชนสนใจ และเหมาะสม  


เพิ่มโดย : นายวีระยุทธ์ คำปาน [30/9/2563]   แก้ไขโดย : Sornkrittatip Numanoi[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates