เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตน้ำมันโดยกระบวนการแยกสลายด้วยความร้อนจากขยะพลาสติก  อ่าน :   122 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์   อีเมล์ :   sittiwong@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-153062 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (111 votes cast)

คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องผลิตน้ำมันโดยกระบวนการแยกสลายด้วยความร้อนจากขยะพลาสติก ศึกษาหาปริมาณน้ำมันที่ได้จากพลาสติกต่าง ๆ และหาสภาวะของอุณหภูมิของเครื่องผลิตน้ำมันดิบ โดยใช้ขยะพลาสติก 5 ชนิด ได้แก่ โพลิเอทิลีน (PETE) โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ(LDPE) และพอลิโพรไพลีน (PP) เป็นกรณีศึกษาปริมาณน้ำมันดิบจากพลาสติกแต่ละชนิด และศึกษาอุณหภูมิของเครื่องผลิตน้ำมัน ขั้นตอนแรกทำการสับพลาสติกให้มีขนาดเล็ก เพื่อนำไปเติมในเตาปฏิกรณ์โดยใช้พลาสติกหนัก 1 กิโลกรัม ต่อครั้ง ที่ทดลองจากนั้นทำการทดลองโดยใช้อุณหภูมิที่ 300 - 500 องศาเซลเซียล พลาสติกหนึ่งจะทดลอง 3 ครั้ง ครั้งละ 4-5 ชั่วโมงจึงพบว่าพลาสติกชนิด HDPE ใช้เวลาในการทดลอง 237 นาที ใช้อุณหภูมิในการให้ความร้อนอยู่ที่อุณหภูมิ 431 องศาเซลเซียล ได้ปริมาณน้ำมันดิบ 221 กรัม เหลือผงถ่านปริมาณ 88 กรัม พลาสติกชนิด PP ใช้เวลาในการทดลอง 201 นาที ใช้อุณหภูมิในการให้ความร้อนอยู่ที่อุณหภูมิ 425 องศาเซลเซียล ได้ปริมาณน้ำมันดิบ 271 กรัม เหลือผงถ่านปริมาณ 113 กรัม พลาสติกชนิด LDPE ใช้เวลาในการทดลอง 263 นาที ใช้อุณหภูมิในการให้ความร้อนอยู่ที่ 386 องศาเซลเซียล ได้ปริมาณน้ำมันดิบ 423 กรัม เหลือผงถ่านปริมาณ 167 กรัม และพลาสติกชนิด PETE ไม่สามารถทดลองได้


เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [28/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates