เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก  อ่าน :   143 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.วิรัช อนุชานุรักษ์   อีเมล์ :   ae.jungle@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-513236 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (105 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้างเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก และทดสอบประเมินผลการทำงานของเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก การทดสอบเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกด้วยความเร็วรอบ 240, 280 และ 320 รอบต่อนาที ในระยะชักที่ 14, 15 และ 16 เซนติเมตร ข้าวเปลือกมีความชื้นเริ่มต้น 15.61 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ที่ความเร็วรอบที่ 280 รอบต่อนาที ในระยะชักที่ 14 เซนติเมตร ค่าความสามารถในการทำงานคิดเป็นค่าเฉลี่ย 121.12 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพในการทำงานคิดเป็นค่าเฉลี่ย 86.33 เปอร์เซ็นต์ ในระยะชักที่ 15 เซนติเมตร ค่าความสามารถในการทำงานคิดเป็นค่าเฉลี่ย 166.24 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพในการทำงานคิดเป็นค่าเฉลี่ย 87.06 เปอร์เซ็นต์ และ ในระยะชักที่ 16 เซนติเมตร ค่าความสามารถในการทำงานคิดเป็นค่าเฉลี่ย 173.64 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพในการทำงานคิดเป็นค่าเฉลี่ย 87.33 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า ความเร็วรอบที่เหมาะกับการทำความสะอาดข้าวเปลือกที่สุด คือ ความเร็วรอบ ที่ 280 รอบต่อนาที ในระยะชักที่ 16 เซนติเมตร โดยมีความสามารถในการทำงานคิดเป็นค่าเฉลี่ย 173.64 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพในการทำงานคิดเป็นค่าเฉลี่ย 87.33 เปอร์เซ็นต์


เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [28/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates