เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผลของความเร็วลมที่มีต่อประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งปลานิลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวล  อ่าน :   122 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ประพันธ์พงษ์ สมศิลา   อีเมล์ :   agritech_2
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-153062 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (96 votes cast)

คำอธิบาย :

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องอบแห้งปลาและศึกษาการอบแห้งปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวล โดยทำการทดลองภายใต้เงื่อนไขความเร็วลม 3 ระดับและอุณหภูมิภายในห้องอบแห้งจะอยู่ที่ 50-70 องศาเซลเซียส ซึ่งพารามิเตอร์ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษา ได้แก่ อัตราการอบแห้ง สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเพิ่มความเร็วลม จะทำให้อัตราการอบแห้งเพิ่มขึ้น ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพซึ่งได้แก่ การหดตัว ปริมาณน้ำอิสระ ลักษณะเนื้อสัมผัส และการเปลี่ยนแปลงของสี จะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเร็วลม จากการทดลองพบว่า อัตราส่วนความชื้นจะลดลงตามระยะเวลาการอบแห้ง โดยช่วงแรกของการอบแห้งความชื้นจะลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์ยังมีความชื้นสูง ดังนั้นจึงเกิดการถ่ายเทความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์อย่ารวดเร็ว หลังจากนั้นความชื้นจะค่อยๆลดลงจนคงที่ในที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดลองคือ ปลานิล


เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [28/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates