เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้า  อ่าน :   171 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.เรวัฒน์ เติมกล้า   อีเมล์ :   agritech_2
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-153062 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (102 votes cast)

คำอธิบาย :

การสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้า มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้า เพื่อทดสอบหาอัตราการทำงานของเครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้า โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง ดำเนินการทดสอบเครื่องกะเทาะถั่วพร้า โดยใช้ถั่วพร้ารวมฝักที่น้ำหนักตัวอย่างละ 2 กิโลกรัม จำนวน 9 ตัวอย่าง ใช้ความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ความเร็ว 363, 544 และ725 รอบต่อนาที โดยมีผลการทดสอบดังนี้ผลการทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้า ความเร็วรอบที่ 363 รอบต่อนาที โดยใช้ถั่วพร้าทำการทดสอบตัวอย่างละ 2 กิโลกรัม ได้น้ำหนักเมล็ดถั่วพร้าเต็มเมล็ด 1.14 กิโลกรัม เปลือก 0.78 กิโลกรัม สิ่งเจือปน 0.07 กิโลกรัม ความเร็วรอบที่ 544 รอบต่อ นาที ได้เมล็ดถั่วพร้าเต็มเมล็ด 1.11 กิโลกรัม เปลือก 0.57 กิโลกรัม และสิ่งเจือปน 0.11 กิโลกรัม ใช้ เวลา 0.05 ชั่วโมง ความเร็วที่ 725 รอบต่อนาที ได้เมล็ดถั่วพร้าเต็มเมล็ด 1.13 กิโลกรัม เปลือก 0.74 กิโลกรัม สิ่งเจือปน 0.12 กิโลกรัม สรุปความเร็วรอบที่ 363 รอบต่อนาที กะเทาะถั่วพร้าได้ผลที่ดีที่สุด เมล็ดถั่วพร้าเต็มเมล็ด 50.10 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยเปรียบเทียบกับใช้แรงงานคนเครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วพร้า กะเทาะได้เร็วกว่า 3 เท่า ของแรงงานคน 


เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [28/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates