เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์  อ่าน :   37 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.สมเกียรติ สุขุมพันธ์   อีเมล์ :   somkiat.kr
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
-- -
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (18 votes cast)

คำอธิบาย :


การผลิตและการแปรรูปถั่วดาวอินคา การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือผ่อนแรงในการกะเทาะเปลือกถั่วดาวอินคาให้กับชุมชนได้นำไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันจากถั่วดาวอินคา การเก็บข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสกัดน้ำมันจากถั่วดาวอินคา การทดสอบน้ำมันโดยหน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ การทดสอบหาเชื้อรา จากนั้นมีการให้ความรู้โดยการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่ชุมชนจำนวน 25 คน เก็บข้อมูลจากแบบประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติโดยการหาค่าร้อยละหาค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ด้านการแปรรูปถั่วดาวอินคาสามารถทำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าได้หลากหลาย ใบและเปลือกถั่วดาวอินคามีสารเทอร์พีนอยด์และซาโพนิ ที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งใบถั่วดาวอินคาทำเป็นชาชงดื่มได้ เมล็ดสามารถนำมาสกัดเย็นออกมาเป็นน้ำมันทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิวหรือสามารถเป็นสารตั้งต้นในการทำสบู่ได้ กระบวนการแปรรูปในการกะเทาะเปลือกถั่วดาวอินคา จากผลการทดลองเปรียบเทียบถั่วดาวอินคาจำนวน 1 กิโลกรัม ด้วยวิธีใช้มือ มีเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 40.59 นาที และการกะเทาะเปลือกด้วยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น มีเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 24.28 นาที แสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่องมือเพื่อเป็นการผ่อนแรงการทำงานมีการใช้เวลาที่เร็วกว่าการใช้มือเปล่าโดยใช้เวลาต่างกันเท่ากับ 16.31 นาที ผลการทดลองการทำงานของเครื่องบีบน้ำมันถั่วดาวอินคา จำนวน 1 กิโลกรัม ได้น้ำมันถั่วดาวอินคาเท่ากับ 116.30 มิลลิลิตร ใช้เวลาในการสกัดน้ำมันเท่ากับ 3.30 นาที ผลการประเมินในการจัดโครงการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันจากถั่วดาวอินคา พบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39

ค่า S.D 0.69 อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบจากหน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี น้ำมันถั่วดาวอินคาแบบสกัดเย็น ไม่พบเชื้อราดำ สามารถนำไปส่งเสริมศักยภาพการผลิตและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้เพิ่มโดย : นางสาวอาทิตยา ยัญรัตน์ [28/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 34.204.185.54
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates