เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การสร้างมูลค่าเพิ่มลิ้นจี่โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่แช่อิ่มอบแห้ง  อ่าน :   163 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล   อีเมล์ :   hataakira@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  0 5446 6666 ต่อ 3711-3714
เว็ปไซต์  http://www.clinictechnology.up.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (109 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

ลิ้นจี่เป็นสินค้าเกษตรที่ส าคัญชนิดหนึ่งของภาคเหนือ โดยแต่ละปีมีผลผลิตประมาณ 59,199 ตัน (หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก, 2557) ปัญหาที่พบเป็นประจ า คือ ปัญหาลิ้นจี่ล้นตลาดท าให้ราคาลิ้นจี่ตกต่ า ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ประสบปัญหาขาดทุน และปัญหาต่อเนื่องต่างๆ ตามมา เช่น ขาดเงินทุนหมุนเวียน ไม่มีเงินไปช าระปัจจัยการผลิตต่างๆ ฯลฯ ในส่วนของจังหวัดพะเยา ผลผลิตลิ้นจี่ ปี 2557 มีผลผลิตประมาณ 10,000 ตัน พื้นที่เพาะปลูกลิ้นจี่ของจังหวัด พะเยา ส่วนใหญ่อยู่ที่อ าเภอแม่ใจ ราคาลิ้นจี่ เกรด A ช่วงผลผลิตออกต้นฤดูกาล ประมาณ 30 – 40 บาท/กิโลกรัม (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง, 2557) และราคาจะลดลงอย่างรวดเร็ว โดยมีราคาประมาณ 15 – 20 บาท/กิโลกรัม เพราะลิ้นจี่ เน่าเสียได้ง่าย จึงมีอายุการเก็บรักษาสั้น ท าให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนกันอย่างถ้วนหน้า ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดที่ จะท าการพัฒนาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มมูลค่าให้กับลิ้นจี่ โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่แช่อิ่มอบแห้ง ผลไม้ แช่อิ่มอบแห้งเป็นการแปรรูปเพื่อเก็บรักษาผลไม้ที่อุณหภูมิห้องได้นาน โดยไม่เกิดการเน่าเสียและขึ้นรา ช่วยแก้ปัญหา ผลผลิตออกมามากเกินความต้องการในการบริโภคผลสด โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้(สายสวาทและมาลี, 2549)

ผลไม้ ล้างน้ าเปล่าให้สะอาด แช่น้ าเชื่อมที่มีความเข้มข้น 40% (นน./นน.), 20 -22 ชั่วโมง แช่น้ าเชื่อมที่มีความเข้มข้น 45% (นน./นน.), 21 – 24 ชั่วโมง แช่น้ าเชื่อมที่มีความเข้มข้น 50% (นน./นน.), 21 – 24 ชั่วโมง ล้างด้วยน้ าอุ่น 30 วินาที อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส, 8 ชั่วโมง บรรจุภาชนะบรรจุ ในการนี้จะมีการเติมสารเจือปนอาหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง (มปป., 2557) ได้แก่ 1) โซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ มีคุณสมบัติป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรา และรักษาสีผลไม้ให้เป็นแบบธรรมชาติ 2) กรดซิตริก มีคุณสมบัติปรับปรุงสีผลไม้ให้ขาวขึ้น 3) แคลเซียมคลอไรด์ มีคุณสมบัติเพิ่มความคงตัวให้กับลักษณะเนื้อสัมผัส ท าให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อแน่นขึ้น


เพิ่มโดย : นายสมปอง ใจประเสริฐ [25/9/2563]   แก้ไขโดย : นายสมปอง ใจประเสริฐ[ 6/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates