เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบยางพาราแผ่นด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ร่วมกับแผงรับรังสีแสงอาทิตย  อ่าน :   133 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ   อีเมล์ :   wwatchara@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  0 5446 6666 ต่อ 3711-3714
เว็ปไซต์  http://www.clinictechnology.up.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (106 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

การท างานของระบบอบแห้งนี้จะประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ 3 ส่วน ดังที่ได้แสดงในรูปที่ 1 โดยการท างานในส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนของห้องอบแห้งเรือนกระจกนั้น จะใช้ความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานความร้อนในการอบแห้ง ซึ่งความ ร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์ที่ส่งผ่านผนังโพลีคาร์บอเนตของตัวห้องอบแห้งจะถูกดูดซับและสะสมไว้ภายในห้องอบแห้งที่มีพื้นคอนกรีตเป็น ตัวช่วยในการดูดซับความร้อนไว้ ท าให้อากาศภายในห้องอบแห้งมีอุณหภูมิสูงและมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ ากว่าอากาศภายนอก ช่วยให้การ ระเหยของน้ าในผลิตภัณฑ์มีอัตราการระเหยได้เร็วขึ้น มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศอยู่ทางด้านหลังเพื่อท าหน้าที่ระบายความชื้น

ออกจากเครื่องช่วยลดความชื้นในอากาศของห้องอบแห้งท าให้ใช้ระยะเวลาในการอบแห้งที่สั้นลง และเมื่อได้รับความร้อนของ อากาศที่ได้จากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ ก็จะยิ่งท าให้อุณหภูมิของอากาศภายในห้องอบแห้งสูงขึ้น ช่วยเพิ่มอัตราการอบแห้งให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนที่ 3 จะเป็นระบบความร้อนเสริมจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล โดยจะใช้เตาเผาที่เป็นระบบแก๊สซิไฟเออร์ และ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบ metal plate rod heat exchanger เป็นตัวรับความร้อนโดยตรงจากเตาเผาชีวมวล แล้วถ่ายเท ความร้อนให้แก่อากาศก่อนเข้าห้องอบแห้ง ไหลผ่านท่อโดยมีพัดลมเป่าอากาศอยู่ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของท่อ ซึ่งในส่วนนี้จะช่วย ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการเกิดควันจากการเผาไหม้ ระบบความร้อนเสริมนี้จะช่วยแก้ปัญหาการอบแห้งในกรณีที่ไม่มีแสงแดดหรือ การอบแห้งผลิตภัณฑ์ให้เวลากลางคืน ลักษณะเด่นของเตาเผานี้ คือ ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าธรรมดา เวลาการเผาไหม้นานกว่าธรรมดา ไม่ มีกลิ่นและควันรบกวน สามารถใช้ไม้ฟืนหรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงได้ ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่นและมีราคาถูก หลักการท างาน คือ เชื้อเพลิงจะถูกใส่ด้านบนของเตาเกิดการเผาไหม้จากด้านบนลงสู่ด้านล่าง เกิดปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็ง กลายเป็นแก๊สได้ก๊าซไฮโดรเจนและมีเทนซึ่งสามารถจุดติดไฟได้ เกิดการลุกไหม้ก๊าซเป็นเปลวไฟเมื่อมีอากาศเข้ามาผสมจากรูอากาศ ร้อนที่อยู่โดยรอบด้านบนของเตา สามารถเร่งหรือลดความร้อนได้โดยการเปิด- ปิด ช่องอากาศ เมื่อเชื้อเพลิงหมดหรือเหลือน้อย สามารถเติมลงไปใหม่ได้ตามความต้องการ 


เพิ่มโดย : นายสมปอง ใจประเสริฐ [25/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates