เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาระบบการผลิตข้าวอินทรีย์พันธุ์หอมมะลิ  อ่าน :   1,751 
ชื่อเจ้าของ :  -   อีเมล์ :   chancherd@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-513236 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (163 votes cast)

คำอธิบาย :

 

จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าว ในปีเพาะปลูก 2549/50 มีการปลูกข้าวในพื้นที่ 2.62 ล้านไร่ หรือประมาณ ร้อยละ 75.21 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 3.55 ล้านไร่ และจากพื้นที่ ทั้งหมดของจังหวัดสุรินทร์ 5.08 ล้านไร่ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2550) ได้ผลผลิตทั้งหมด 9.57 แสนตันข้าวเปลือก ซึ่งถือว่าได้ปริมาณผลผลิตทั้งหมดมากเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศไทย รองจากจังหวัดสุพรรณบุรี นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุบลราชธานี นครราชสีมา ตามลำดับ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2550) ชนิดพันธุ์ข้าวที่ปลูกในจังหวัดสุรินทร์มากกว่าร้อยละ 95 ปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ ที่มีคุณภาพดีที่สุด และมีประมาณมากที่สุดของประเทศไทย คือ ผลิตได้มากถึงร้อยละ 26 ของผลผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิทั้งหมดที่ผลิตได้ทั้งประเทศ

 

 

จังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศนโยบาย “สุรินทร์ เมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เป็นจังหวัดนำร่องด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้น โดยมี นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์สมัยนั้นได้พบปัญหาที่สำคัญๆ ได้แก่

จังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศนโยบาย “สุรินทร์ เมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เป็นจังหวัดนำร่องด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้น โดยมี นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์สมัยนั้นได้พบปัญหาที่สำคัญๆ ได้แก่


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [18/4/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.238.28
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates