เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผลิตภัณฑ์กล้วยแก้วสมุนไพร  อ่าน :   166 
ชื่อเจ้าของ :  อ.แสงแข สพันธุพงศ์   อีเมล์ :   sapantupon
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
-- -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (139 votes cast)

คำอธิบาย :

กล้วยเป็นผลไม้ที่มีอยู่ทั่วไป หาง่าย และมีจำนวนมาก สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทั้งผลดิบและผลสุก ของทานเล่นเป็นเมนูยอดนิยมในการแปรรูปของกล้วย เมื่อนำไปพัฒนาร่วมกับพืชสมุนไพร ก็จะเป็นอาหารทานเล่นที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้สมุนไพรที่อยู่ทั่วไป เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ผลศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กล้วยแก้วสมุนไพร พบว่า ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยสามารถรับประทานได้และให้การยอมรับทั้งสองผลิตภัณฑ์ มีความชอบระดับมากคิดเป็นร้อยละ 46 ชอบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งเหตุผลของผู้บริโภคที่ให้การยอมรับเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีรสชาติกลมกล่อม มีกลิ่นสมุนไพร สามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้และรับประทานได้ง่าย ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบกล้วยแก้วสมุนไพรด้านรสชาติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.62 รองลงมาด้านคุณค่าทางโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 19.80 ด้านความแปลกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 16.83 ด้านกลิ่นสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 15.84 ด้านเนื้อสัมผัส คิดเป็นร้อยละ 4.95 และด้านสี ด้านลักษณะปรากฏ คิดเป็นร้อยละ 1.98 ตามลำดับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


เพิ่มโดย : นางสาววรันฐิยา ไชยลา [20/8/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates