เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแก่เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา  อ่าน :   124 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์   อีเมล์ :   ekarat10@y
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  044247390
เว็ปไซต์  https://www.nrru.ac.th/clinique/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (119 votes cast)

คำอธิบาย :

เพื่อจัดทำคู่มือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแก่เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแก่เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม

1. กิจกรรมการสำรวจภาคสนาม

2. การระดมสมองในพื้นที่

3. กิจกรรมการจัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอให้กับเกษตรกร

4. การทดลองภาคสนาม

5. กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอ, การจัดเวทีถอดบทเรียน และการจัดเวทีคืนข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอ

  


เพิ่มโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์ [20/8/2563]   แก้ไขโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์[ 2/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates