เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กรรมวิธีการเย็บและหมอนสามเหลี่ยมสามแบ  อ่าน :   154 
ชื่อเจ้าของ :  นายชัยวุฒิ วัดจัง, นางสาวพุธรัตน์ นวลภักดี, นายชาญณรงค์ สายลุน, นางสาวนันทนัช เสนาวงษ์, นางสาวนีรนุช แน่นอุดรและ นางสาวอรอนงค์ พวงพันธ์   อีเมล์ :   chaiwute.v
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (115 votes cast)

คำอธิบาย :

รายละเอียดเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑ์

หมอนสามเหลี่ยมโดยทั่วไปใช้งานได้ไม่หลากหลาย สามารถใช้งานได้เพียงแค่ตกแต่งและอิงเท่านั้น รูปแบบในการผลิตยังไม่น่าสนใจทำให้ไม่น่าสนใจ ล้าหลังและมีการแข่งขันในการผลิตที่สูงในรูปแบบเดียวกัน จึงทำให้มูลค่าของหมอนสามเหลี่ยมต่ำ ซึ่งการรวมกลุ่มกันเพื่อนำภูมิปัญญาด้านผลิตหมอนสามเหลี่ยมสำหรับสร้างรายได้เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมในบางพื้นที่ท้องถิ่นอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญหาย ยิ่งไปกว่านั้นผู้สืบสานภูมิปัญญาในการผลิตหมอนสามเหลี่ยมมีไม่มากนัก หากภูมิปัญญาด้านนี้ ไม่ได้รับการส่งเสริม คงสูญหายไป เนื่องจากลักษณะและสภาพโครงสร้างทางสังคม แนวความคิด ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการพึ่งพาผลผลิตจากเทคโนโลยีกันมากขึ้น จึงทำให้งานช่างฝีมือด้านนี้ค่อยๆ เลือนหายไป

ดังนั้นการออกแบบให้หมอนสามเหลี่ยมที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั้นให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นและทันสมัย แต่ยังคงความสวยงามตามภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่นด้วยการเลือกใช้ผ้าและสีผ้าที่เหมาะสม จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ในการผลิตหมอนสามเหลี่ยม เนื่องจากสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เลือกซื้อที่ต้องการความทันสมัย สามารถใช้งานได้มากกว่าของตกแต่งบ้าน แต่สามารถใช้งานได้ทั้งเบาะนอนเอนหลังและหมอนอิงในผลิตภัณฑ์หมอนสามเหลี่ยมใบเดียว

 

ลักษณะเด่น

การพัฒนาให้หมอนสามเหลี่ยมสามารถใช้งานได้ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ได้ออกแบบหมอนสามเหลี่ยมขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยหมอนสามเหลี่ยมขนาดใหญ่เมื่อคลี่หรือแบออกจะเป็นได้ทั้งเบาะนอนเอนหลังและหมอนสามเหลี่ยมขนาดเล็กที่เป็นแกนกลางของหมอนสามเหลี่ยมขนาดใหญ่สามารถหนุนหรืออิงได้ ซึ่งการพัฒนากรรมวิธีการเย็บและหมอนสามเหลี่ยมสามแบช่วยยกระดับงานฝีมือท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่สืบไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ได้เทคนิคในการผลิตหมอนสามเหลี่ยมสามแบซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ง่าย ต้นทุนในการผลิตไม่สูง เหมาะกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เช่น วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ
 2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานฝีมือและงานโอทอปได้

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีผู้ประกอบการธุรกิจยางฟองน้ำ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน


เพิ่มโดย : [9/7/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 34.239.147.7
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates