เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยแป้ งข้าวอินทรีย์ ภายใต้แนวคิด ‘Organic rice flour: Endlessopportunities for markets and livelihoods’  อ่าน :   172 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์กฤตยา อุทโธ   อีเมล์ :   ugrittaya@
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (132 votes cast)

  คำอธิบาย :

  รายละเอียดเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑ์

  การส่งเสริมด้วยมุ่งเป้าการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อเป็นแป้งข้าวอินทรีย์สําหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือสินค้าอื่นๆยังไม่ได้รับการประยุกต์ใช้ในจังหวัดอื่นๆ จึงกล่าวได้ว่า เทคนิคการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ดังกล่าวของโครงการ EFFU จึงเป็นนวัตกรรม (innovation) ที่มีผลกระทบที่สูงต่อการสร้างผลประโยชน์ (benefits)  ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในโซ่อุปทานของข้าวอินทรีย 

  ลักษณะเด่น

  แป้งข้าวอินทรีย์สามารถผลิตได้ในระดับครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและจําหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ดังนั้นแป้ งข้าวอินทรีย์จึงมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ เช่น ในกรณีของโรงสีข้าวและผลิตแป้งข้าวอินทรีย์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวกล้องงอก ข้าวหอมนิลอินทรีย์ ที่ได้เสนอข้างต้น

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  1.การปลูกข้าวอินทรีย์เป็นการทําการเกษตรในแนวธรรมชาติและไม่ใช้สารเคมีทั้งในรูปของปุ๋ย สารเร่งการ
  เจริญเติบโตหรือยาฆ่าแมลง-ควบคุมโรค จึงทําให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ด 

  2. รายได้จากการจําหน่าย ข้าวอินทรีย์ แป้งข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป สามารถนํามาใช้จ่าย
  และจุนเจือครอบครัวในการดํารงชีวิต และอาจนําไปสู่การลดลงของอาชญากรรมลักเล็กขโมยน้อยใน
  ชุมชน 

  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยี.เกษตรกร

  อัตราค่าธรรมเนียมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ

  สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานส่งเสริมบริหารวัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  สำนักงาน/โครงการ สำนักงานส่งเสริมบริหารวัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


  เพิ่มโดย : [9/7/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
  ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
  Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
  แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

   หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
   ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
   Your ip address : 18.204.56.97
   ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
   ประเภทของผู้รับบริการ *

   ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

   เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
   (Appropriate Technology)

   ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

   วีดีโอเทคโนโลยี

   ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

   บริการของเรา...

   X

   หนังสือน่าอ่าน...

   X

   Template by OS Templates