เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลบ้านซ้าขาว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านซ้าขาว จ.สมุทรสาคร  อ่าน :   195 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวพรพิมล บาลี    อีเมล์ :   ausa019@gm
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-9600 ต่อ 1177
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutk.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (129 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านซ้าขาว จ.สมุทรสาครเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ประกอบอาชีพหลักคือ ผลิตและจัดจำหน่ายกะปิแท้ด้วยเป็นกลุ่มมีแหล่งที่ตั้งในต.บ้านบ่อ อ.เมือง สมุทรสาคร ติดกับทะเลไทย จึงทำให้สามารถหาวัตถุดิบได้ไม่ยากนัก ด้วยกะปิถือเป็นเครื่องปรุงที่อยู่คู่ครัวไทยมาแต่ช้านาน มีกระบวนการผลิตที่ไม่ยากจึงทำให้มีการผลิตและจัดจำหน่ายหลายกลุ่ม ซึ่งจากการสอบถามพบว่าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านซ้าขาว จ.สมุทรสาคร มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ และช่วยยืดอายุกะปิ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงปริมาณ-        จำนวนผู้รับการถ่ายทอด ๔๕ คน-        ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ ๘๐% (แบบประเมินผลฯ)-        ร้อยละของผู้รับการถ่ายทอด ฯ มีการนำไปใช้ประโยชน์ ๘๐% (แบบติดตามผลฯ )-        ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์แปรรูปกะปิ ๘๐% (แบบสอบถามความพึงพอใจฯ)เชิงคุณภาพ-        ทางเศรษฐกิจ : กลุ่มรูปแบบกะปิของชุมชนอาหารทะเลบ้านซ้าขาว จ.สมุทรสาคร มีการพัฒนารูปแบบแปรรูปกะปิของชุมชนอาหารทะเลบ้านซ้าขาว จ.สมุทรสาครให้เหมาะสมกับการบริโภคต่อมื้อที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพผู้บริโภค อีกทั้งได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่กะปิทางสังคม : ภายในกลุ่มเกิดความสามัคคี ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพทางด้านความเป็นอยู่ที่ดีรวมถึงการบริโภคกะปิต่อมื้อที่ไม่ส่งผลเสียสุขภาพความเชื่อมโยงกับประเด็นห่วงโซ่คุณค่า (VC) ภาคกลางและภาคตะวันออกการใช้แผนวทน. และทักษะ องค์ความรู้.ในการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปแบบกะปิ และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่กะปิกิจกรรมที่สำคัญของโครงการ๑. การพัฒนาเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแปรรูปรูปแบบกะปิของวิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลบ้านซ้าขาว จ.สมุทรสาคร ให้เหมาะสมกับการบริโภคต่อมื้อที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพผู้บริโภค๒. การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปกะปิของวิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลบ้านซ้าขาว จ.สมุทรสาคร เพิ่มโดย : น.ส.อัจฉรา จินดาจำนง [9/7/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates