เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา วิสาหกิจชุมชนจักสาน  อ่าน :   242 
ชื่อเจ้าของ :  นายชัยวัฒน์ ฑีฆวาณิช   อีเมล์ :   laongnum@y
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-9600 ต่อ 1177
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutk.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (134 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :


การสร้างผลิตภัณฑ์งานจักสานจากผักตบชวาถือว่าเป็นการรักษาภูมิปัญญางานจักสานดั้งเดิมในท้องถิ่นไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา และเป็นวัตถุดิบทดแทนไม้ไผ่ที่กำลังขาดแคลนได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นวัสดุตามธรรมชาติ วัตถุดิบและแรงงานการผลิต เป็นคนในพื้นที่ ซึ่งพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเผื่อแผ่ต่อกัน และมีการฝึกอบรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามรูปแบบความต้องการของตลาดตามยุคสมัยนิยม เพราะมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน ลดปัญหาการว่างการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

เพิ่มโดย : น.ส.อัจฉรา จินดาจำนง [24/6/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates