เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชีวิตพอเพียง  อ่าน :   4,148 
ชื่อเจ้าของ :  นางสุดใจ เกตุเดชา   อีเมล์ :   soodjai250
ชื่อหน่วยงาน :   วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
155 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056255347
เว็ปไซต์  http://www.nice.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (160 votes cast)

คำอธิบาย :

ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดิน น้ำ ต้นไม้ คือชีวิตของชุมชน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ต้นไม้สู่ชีวิตพอเพียงในชุมชน
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตพอเพียง โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้สมบูรณ์ตามเป้าหมายโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์สารชีวภาพเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องตามบริบทและภูมิสังคมของชุมชน
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สารชีวภาพเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
5. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตรสู่ชีวิตพอเพียงของชุมชน เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสมกับชุมชน ประกอบด้วย เทคโนโลยีการตรวจสอบวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย พืช เพื่อการผลิตพืชเฉพาะพื้นที่อย่างเหมาะสม การคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [22/2/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates