เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การล้างผลิตผลเกษตรด้วยน้ำอิเล็กโทรไลต์   อ่าน :   440 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.กานดา หวังชัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อีเมล์ :   clinictech
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (169 votes cast)

คำอธิบาย :

      น้ำอิเล็กโทรไลต์ (EO) ซึ่งผลิตมาจากน้ำและเกลือแกง (NaCl) สามารถฆ่าจุลินทรีย์ต่างๆ ได้ และ น้ำ EOมีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขว้างโดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่น และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ รวมทั้งทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย และราชนิดต่างๆ

     ข้อดีของน้ำ EO คือ การผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ำ ได้แก่ น้ำและเกลือแกง เท่านั้น โดยหลักการคือ การแยกสลายสารด้วยขั้วไฟฟ้าบวกและลบ เมื่อผ่านน้ำเกลือลงไป จะทำให้เกิดการแตกตัวเป็นสารประกอบไอออน คือ OH- และ Cl- ซึ่งเป็นไอออนลบจะถูกดึงดูดไปยังขั้วบวก ดังนั้นขั้วจะสูญเสียอิเล็กตรอนเพื่อให้มีอะตอมเป็นกลาง และเกิดเป็นแก๊สออกซิเจน ไฮโพคลอไรต์ไอออน (hypochlorite ion, OCl-), ไฮโพคลอรัสไอออน (hypochlorus, HOCl-) คลอรีนแก๊ส (chlorine gas, Cl) และกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid, HCl)

     นอกจากนี้การใช้น้ำอิเล็กโทรไลต์ร่วมกับโอโซนทำให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการล้างผลส้มในน้ำอิเล็กโทรไลต์เป็นเวลา 16 นาที และรมด้วยแก๊สโอโซนแบบต่อเนื่องระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลา 28 วัน ไม่พบการเกิดโรคราเขียวที่เกิดจากเชื้อ P. digitatum

 

เครื่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่ต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์

 

คุณสมบัติของเครื่อง

 • มีระบบควบคุมการจ่ายไฟ มีจอแสดง Amp และ Volt แบบ Digital
 • มีระบบตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง เมื่อครบเวลา สารละลายด่าง และน้ำ อี.โอจะถูกปล่อยแยกออกใส่ถังพัก โดยอัตโนมัติ
 • สามารถผลิตน้ำ อี.โอได้ ชั่วโมงละ 10 ลิตร
 • มีถังเก็บน้ำเกลือเข้มข้น 10ลิตร สามารถเจือจางด้วยน้ำได้ 10 เท่า
 • มีถัง Reactor ขนาด 20ลิตรที่ทำจากวัสดุทนสารเคมี มีฝาปิดสนิท ติดตั้งขั้ว Electrode และ membrane
 • ตัว Body ทำจากวัสดุสแตนเลสที่คงทน

 

ราคาเครื่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ มี 2 แบบ ดั้งนี้

 • แบบธรรมดา ~20,000 บาท
 • แบบอัตโนมัติ  ~80,000 บาท

เพิ่มโดย : น.ส.อรณัชชา แสนคำปิน [7/5/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.อรณัชชา แสนคำปิน[ 8/5/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates