เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้มไร้สารพิษ  อ่าน :   706 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.จิรพันธ์ นามสกุล พิมพล   อีเมล์ :   Email: jpp
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-283700 ต่อ 1700
เว็ปไซต์  http://www.kkc.rmuti.ac.th/clinictech
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (199 votes cast)

คำอธิบาย :

การส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปปลาบ้านหนองโน รหัสทะเบียน 4-40-16-12/1-0006 หมู่ 2 บ้านหนองโน หมู่ 1 บ้านหนองกุงเซิน และหมู่ 8 บ้านหนองกุงเซินซึ่งปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี มีผลส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วจนเกินไปก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนหลายประการ ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นความสำคัญส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงระดับรากหญ้า โครงการสำคัญหลายโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน เช่น SME OTOP กลุ่มเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ปัญหาสำคัญของวิสาหกิจชุมชนที่ไม่สามารถแข่งขันและไม่มีความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ คือ การจัดการระบบการผลิต ต้นทุนการผลิต และความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้มของกลุ่มชุมชน มีความจำเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเป็นเอกลักษณ์และคุณลักษณะของสินค้าเหล่านี้ให้เป็นจุดแข็งของชุมชนและด้านเศรษฐกิจชุมชน ให้มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน โดยผ่านการจัดการระบบการผลิตที่ดีโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และที่สำคัญต้องเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม การได้ปลาที่สดและมีขนาดที่พอดีมาเป็นวัตถุดิบ จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดี การมีวัตถุดิบมาทำการแปรรูปอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ช่วยลดทนทุนและมีผลิตภัณฑ์ส่งขายตลอด การจะได้มาของวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ต้องมีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาและเลือกพันธ์ปลาที่เหมาะสมในพื้นที่ เพื่อจะได้ผลผลิตที่ดีและจำนวนมาก สร้างอาชีพของชุมชน ทั้งประกอบเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม และเกิดรายได้จากทั้งการขายปลาสด รวมถึงผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปปลา อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบปลาจากภายนอก นอกจากนั้นชิ้นส่วนของปลาที่เหลือจากการแปรรูป สามารถนำไปบดเป็นอาหารปลาเพื่อเสริมโปรตีนให้ปลาโตเร็ว เป็นการลดต้นทุนในด้านอาหารเลี้ยงปลา ในด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการห่อปลาส้มทำจากใบตองที่มาจากต้นกล้วยน้ำว้า ส่วนที่เป็นผลกล้วย สามารถนำไปแปรรูปเป็น เช่น กล้วยฉาบ กล้วยอบ ขนมกล้วย เป็นต้น ส่วนของลำต้นสามารถสับเป็นอาหารสัตว์ หรือนำไปเป็นตัวปรับสภาพน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของชุมชน และเป็นการเพิ่มรายได้แบบเกษตรกรรมผสมผสาน ไม่พึ่งเกษตรเชิงเดี่ยว สามารถก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน โดยการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เมื่อมีการจัดการปลาที่มีคุณภาพที่เป็นวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้าได้ดี จะทำให้ใด้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่มีรสชาติที่กลมกล่อม เนื้อแน่และนุ่ม ที่สำคัญปราศจากสารพิษซึ่งเป็นช่วงกลางน้ำของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภคในปริมาณและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งผลิตอื่น ซึ่งเป็นส่วนปลายน้ำของผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นชุมชนมีอาชีพที่มีความยั่งยืนที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ นำมาใช้ในการบริหารจัดการระบบการตลาดให้มีประสิทธิภาพที่สามารถสร้างเครือข่ายและรายได้


เพิ่มโดย : น.ส.ลีนมน แสนทวีสุข [1/4/2563]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 25/1/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates