เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เชื้อจุลินทรีย์เร่งการสลายเศษวัสดุ TP1  อ่าน :   1,452 
ชื่อเจ้าของ :  สวทช.ภาคเหนือ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (179 votes cast)

คำอธิบาย :

คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์
1. เชื้อจุลินทรีย์กลุ่ม Trichoderma harzianum และ Bacillus subtillis มีค่าความเข้มข้นในสารละลายนํ้า 109 (109 ใน 100%) มีความเข้มข้นของเชื้อจุลินทรีย์อย่างละ 90%
2. ลดระยะเวลาการย่อยสลายในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักลง 40% ของระยะเวลาการผลิตปุ๋ยทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นกับการปรับค่า C/N ratio ในอัตราส่วน 20/1 ได้แก่
+ การย่อยสลายตอซังข้าว ภายใน 7-14 วัน
+ การย่อยสลายเศษใบไม้ ภายใน 20-30 วัน
+ การย่อยสลายเศษตอซังข้าว/ข้าวโพด
ภายใน 20-30 วัน
3. ปุ๋ยหมักที่ได้จะมีจุ ลินทรีย์ในกลุ่มที่สามารถป้องกันการเกิดโรคเน่าต่างๆ ในพืชได้ รวมถึงป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียได้อีกหลายชนิด
4. เมื่อใช้ในกระบวนการเตรียมดินในนาข้าวช่วยลดจํานวนวัชพืชในนาข้าวได้เนื่องจากสามารถย่อยสลายวัชพืชและเมล็ดวัชพืช รวมทั้งสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ 40% จากกระบวนการผลิตเดิม
5. กระตุ้นให้เกิดการปลดปล่อยธาตุอาหารในกองปุ๋ยหมัก ได้แก่ N> 1.51 , P205>1.51 , K20> 0.65 ขึ้นอยู่กับชนิดวัตถุดิบ
6. นํามาใช้ร่วมกับการกําจัดเศษอาหารจากโรงอาหารได้ โดยวิธีการขุดหลุมเทรวมในกองปุ๋ยหมัก
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [25/2/2560]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.238.28
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates