เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการการผลิต และการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน   อ่าน :   758 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวภรณี หลาวทอง   อีเมล์ :   poranee11@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-513236 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (148 votes cast)

คำอธิบาย :
ผลจากการดำเนินงานวิจัยดังกล่าวนำไปสู่กระบวนการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหา ข้อเด่นและข้อด้อยของกลุ่มเครือข่ายฯ การกำหนดโครงสร้างของกลุ่มเครือข่ายฯ การจัดกลุ่มเครือข่ายฯ การคัดเลือกคณะกรรมการของกลุ่มเครือข่ายฯ การตั้งชื่อกลุ่มเครือข่ายฯ การกำหนดแผนงานและกิจกรรมร่วมกัน เพื่อดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายในเชิงพาณิชย์ แผนงานแรกที่เริ่มต้น อาทิเช่น การออกแบบตราสัญลักษณ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเครือข่ายฯ และแผนงานที่สอง เป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกิจกรรมการขายสินค้าในนามของเครือข่าย (กลุ่มเครือข่ายไหมสุรินทร์สามเผ่า) การระดมความคิดของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อตั้งชื่อเครือข่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบให้ใช้ชื่อว่า “กลุ่มเครือข่ายไหมสุรินทร์สามเผ่า” ซึ่งหมายถึง เครือข่ายเกิดจากผู้ผลิตผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ มาจากลักษณะของลายผ้าไหมพื้นเมืองชาวกูย ชาวลาว และชาวเขมร มารวมตัวกันเป็นเครือข่ายเดียวกัน
การวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มเครือข่ายไหมสุรินทร์สามเผ่า
1. ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อลดระยะเวลา และต้นทุนในการผลิต
2. ขาดองค์ความรู้ อาทิเช่น ปัญหาเรื่องขอบผ้าไม่พอดีกับฟืม การย้อมสีธรรมชาติให้สีสดและหลากหลาย การใช้กี่กระตุก ฯลฯ
3. กระบวนการในการบริหารจัดการการผลิต และขาดช่องทางในการจัดจำหน่าย
4. ขาดแคลนวัตถุดิบ (มะเกลือสำหรับการย้อมสี) อยู่ระหว่างการแก้ไข โดยคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5. วัตถุดิบ (เส้นไหม) ราคาสูง ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยการซื้อเส้นไหมภายในกลุ่มเครือข่ายไหมสุรินทร์สามเผ่า
เมื่อพิจารณาปัญหากลุ่มเครือข่ายไหมสุรินทร์สามเผ่า พบว่าปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการการผลิต และการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่าย ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
3 ศูนย์เรียนรู้ทอผ้าไหมพื้นเมืองเสื้อแซวชาวกุย ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
5. พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการการผลิต ตลอดกระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของตลาดออนไลน์
การดำเนินโครงการ :
กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน ประกอบด้วย
1. บทสรุปของเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด
1.1 การให้องค์ความรู้เรื่องการปลูกหม่อนที่เหมาะสมกับ พันธุ์ไหมพื้นบ้าน การเลี้ยงไหม (ต้นน้ำ
1.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเส้นไหม เครื่องเรียงเส้นด้าย เครื่องจัดเรียงเส้นด้าย ชุดตึงเส้นด้าย ชุดตีเกลียวเส้นด้าย (กลางน้ำ
1.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้าและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาเฉพาะ การยอมสี การออกแบบลวดลาย โดยเทคนิคสมัยใหม่ (กลางน้ำ-ปลายน้ำ)
1.4 การลดต้นทุน ระยะเวลา และแรงงานการผลิต

2. คุณสมบัติของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี: ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการการผลิต และการส่งเสริมช่องทางการตลาด ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ ต้องเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหม กลุ่มทอผ้าไหม และ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ
3. วิธีการถ่ายทอด
4. สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ เอกสารประกอบการบรรยาย วีดีทัศน์ เครื่องมือเครื่องจักรในการสาธิต สถานที่ที่ใช้ในการศึกษาดูงาน เป็นต้น
5. การทดสอบการได้รับความรู้ก่อนและหลัง แผนการติดตาม ให้คำปรึกษา และการติดตามประเมินผลภายหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้แบบทดสอบของคลินิกเทคโนโลยีเพิ่มโดย : นายชัชวาลย์ ไทยยิ่ง [11/5/2559]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.208.126.232
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates