เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    คู่มือการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามไฟป่าและหมอกควัน  อ่าน :   872 
ชื่อเจ้าของ :  สทอภ.   อีเมล์ :   envi.disas
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)
120 ม.3 อาคาร B ชั้น 6 และชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210 0-2141-4400, 0-2141-4664
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (143 votes cast)

คำอธิบาย :
เราจะใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามไฟป่าและหมอกควันอย่างไร?
TMS (Thailand Monitoring System) ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของไทย ดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมดวงอื่น ๆ ที่ประเทศไทยรับสัญญาณอยู่นั้น สามารถผลิตภาพนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสาขา โดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งการประยุกต์นำข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นควรพัฒนาเป็นองค์รวมทั้งระบบ โดยหลังจากรับสัญญาณควรมีแบบจำลองเฉพาะด้านมารองรับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมพัฒนาเป็นข้อมูลสำ เร็จรูปพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วมีความถูกต้องในระดับที่ยอมรับได้ เช่น พื้นที่เพาะปลูกข้าว พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ประสบภัยนำ ้ท่วม ฯลฯ
โดยขั้นตอนการนำ เสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ตนั้นเทคโนโลยีปัจจุบันที่นิยมใช้งานคือ Web Map Service (WMS) นั้น ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในการสนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถ เข้าไปใช้
ข้อมูลนั้นได้ตลอดเวลาในทุกสถานที่ที่มีเครือข่ายไปถึง ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ที่เป็นมาตรฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และมีการใช้งานที่ง่ายสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทำ ให้เกิดการใช้งานสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเว็บ (Web-based GIS) ได้อย่างกว้างขวาง สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รองรับการเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานราชการอื่นๆ จากการดำ เนินโครงการที่ผ่านมาได้พัฒนาโมเดลที่มีความถูกต้องในระดับที่ยอมรับได้ และได้ให้บริการไปแล้วหลาย ๆ ด้าน และได้รับการตอบรับการสาธารณชนเป็นอย่างดี รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศได้มาเชื่อมโยงข้อมูลนำ ไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งจำ เป็นต้องพัฒนาระบบบริการนี้อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


มีข้อสงสัยการใช้งานเว็บไซต์ ติดต่อ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-2143-0560, 093-580-1415
โทรสาร 0-2143-9605
E-mail envi.disaster@gmail.com

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [11/2/2558]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 11/2/2558]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.208.126.232
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates