เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปกล้วยตาก  อ่าน :   1,195 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   อีเมล์ :   nattie_sir
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  0-3272-0536 ต่อ 3124
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (168 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

ชื่อโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปกล้วยตาก

โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา รวมกลุ่มของแม่บ้านทำกิจกรรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ ปัจจุบันกลุ่มฯ มีอาชีพเสริม และกิจกรรมของกลุ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการปลูกกล้วยตามร่องสวน ผลของกล้วยส่งท้องตลาด บางครั้งมีราคาพอจะส่งขายตลาดได้บ้าง แต่บางครั้งราคาตกต่ำจนต้องทิ้งให้เป็นปุ๋ย ทางกลุ่มฯ จึงคิดหาวิธีที่จะแปรรูปกล้วยขึ้น โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ทางกลุ่มฯ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาอบรมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ทางสำนักพลังงานจังหวัดราชบุรี ได้อนุมัติสนับสนุนโรงเรือนอบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลุ่มฯ เพื่อใช้สำหรับตากหรืออบผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มฯ จึงทดลองนำกล้วยน้ำว้ามาอบในโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่เหมือนกับท้องตลาด จึงได้เข้ามาปรึกษากับทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการทำผลิตภัณฑ์กล้วยตากให้ได้คุณภาพตามท้องตลาดต้องการ ซึ่งทางคลินิกเทคโนโลยีได้เห็นถึงความจำเป็นที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยตาก เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา

เมื่อได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แล้วนั้น ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กำหนดการจัดอบรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปกล้วยตาก โดยมีการติดต่อประสานงานกับประธานของกลุ่มก่อนวันที่จะมีการจัดอบรมล่วงหน้าเพื่อสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ประชุมปรึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการวางแผนการดำเนินงาน จากนั้นกำหนดวันที่จะมีการจัดอบรมที่แน่นอน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปกล้วยตากในครั้งนี้ ได้จัดซื้อวัสดุในการจัดอบรม จำนวน 42,500 บาท ค่าใช้สอยอื่นๆ จำนวน 21,680 บาท และค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 28,800 บาท และค่าเอกสาร ค่าการติดตาม ประเมินผล หลังการฝึกอบรม จำนวน 42,500 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ไป คือ 135,480 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

กลุ่มเป้าหมายที่นำไปใช้ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา กลุ่มสตรีแม่บ้าน และผู้ที่สนใจ

อุปกรณ์ที่ใช้ คือ กล้วยน้ำหว้า, กะละมังแสตนเลส, ถาดแสตนเลส, กะละมังแสตนเลสแบบมีรู, มีดขนาดเล็ก, มีดขนาดกลาง, ผ้ากันเปื้อน, หมวกคลุมผม, ถุงมือยาง, ผ้าทำความสะอาด, ถุงขยะ, น้ำยาทำความสะอาดพร้อมอุปกรณ์, กระดาษทิชชู, ที่คีบ, ซิติกแอซิดเกรดอาหาร, เกลือ, ตะแกรงรอง

เครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ คือ ตู้อบลมร้อน, ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้ารับการถ่ายทอดได้ที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 032-261790 ต่อ 2101 Tel.081-7568659 , 084-7362507
อีเมลล์ nattie_sirirat@hotmail.com , surapa2416@otmail.com

เพิ่มโดย : นางสาวเกวรินทร์ เชียงล้ำ [18/11/2557]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates