เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทอพื้นถิ่น   อ่าน :   1,084 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ อารีจงเจริญ    อีเมล์ :   http://www
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (158 votes cast)

คำอธิบาย :

ผ้าพื้นถิ่นนั้น เมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปแล้ว เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเลยว่าจะไม่มีเศษผ้าเหลืออยู่ เศษผ้าส่วนใหญ่เหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งไร้ค่าไปในทันที แต่เมื่อมีผู้เล็งเห็นคุณประโยชน์ของเศษด้ายเหล่านี้ โดยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการนำเศษผ้ามาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เครื่องประดับ ฯลฯ ก็จะสามารถเปลี่ยนจากสิ่งไร้ค่านั้นให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าได้ทันที จึงทำให้เกิดประโยชน์หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม การเพิ่มมูลค่าให้กับเศษผ้า การได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำเศษผ้ามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์นั้นสามารถสร้างเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดี การออกแบบนั้นเมื่อใส่ความนำสมัยและความประณีต เข้าไปก็สามารถสร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าไปสู่สายตาของคนมากขึ้นและเป็นวงกว้างอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถฝึกจนเชี่ยวชาญและนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการอนุรักษ์ผ้าทอท้องถิ่นอีกด้วยเพิ่มโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์ [3/10/2557]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates