เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตไส้กรอกปลาไขมันต่ำ  อ่าน :   1,242 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ศิริลดา ศรีกอก   อีเมล์ :   siripalm@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตึก 9 ชั้นที่ 1 ห้อง 9/110 เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร.  036-427384
เว็ปไซต์  http://www.tru.ac.th/clinic
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (141 votes cast)

คำอธิบาย :
"การผลิตไส้กรอกปลาโดยใชโปรตีนจากเนื้อปลานวลจันทร์ที่เปนโปรตีนชนิดที่รางกายมนุษยสามารถนําไปใชไดอยางรวดเร็ว มีโปรตีนสูงถึงรอยละ 20 แต่มีไขมันต่ําเพียงรอยละ 0.1 ที่รางกายตองการ และใชสารทดแทนไขมัน คือแปงกลวยน้ําวา และคารราจีแนน "


ติดต่อ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เลขที่ 321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร&โทรสาร 036-412751 , มือถือ 089-8526231

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : ภัค มีหิรัญ [3/10/2557]   แก้ไขโดย : ภัค มีหิรัญ[ 8/10/2557]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates