เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร (Integrated Solid Waste Management : ISWM)   อ่าน :   1,724 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ   อีเมล์ :   arjharh@g.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งานคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-224820, 08-1718-3727
เว็ปไซต์  http://www.technopolis.sut.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (177 votes cast)

คำอธิบาย :
เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร (Integrated Solid Waste Management : ISWM) ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาศัยหลักการของเทคโนโลยี MBT (Mechanical and Biological Treatment) หรือ เทคโนโลยีที่ทำการปรับสภาพขยะโดยวิธีการบำบัดทางกลและชีวภาพ (คัดแยกทางกลและหมักทางชีวภาพ)
กระบวนการทำงานเริ่มโดย การคัดแยกขยะ รีไซเคิลได้โดยใช้แรงงานคนบนสายพานคัดแยก ขยะที่เหลือทั้งขยะอินทรีย์และขยะ อนินทรีย์ จะถูกส่งเข้าสู่เครื่องสับหยาบ เพื่อลดปริมาตร จากนั้นจะถูกลำเลียงเข้าสู่โรง MBT ซึ่งออกแบบให้เป็นระบบกวนผสมเพื่อเติมอากาศ ประสิทธิภาพการย่อยสลายสูง ในระยะเวลา 1 เดือน การหมักจะสิ้นสุดลง และขยะมีเสถียรภาพปราศจากกลิ่น
จากนั้น ขยะชุมชนจากกระบวนการหมักในระบบ MBT จะส่งเข้าสู่เครื่องคัดแยกแบบตะแกรงหมุน ได้ส่วนประกอบ คือ 1) อินทรีย์สารผงละเอียด สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน 2) ขยะพลาสติก หรือเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel :RDF) โดย RDF-3 สามารถนำไปทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิสในโรงงานอุตสาหกรรมได้ หรือนำมาผลิตเป็น RDF-4 ด้วยเครื่องจับก้อน (Agglomerator Machine) เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกด้วยระบบ ไพโรไลซีส (Pyrolysis Oil Plant) 3) มูลฝอยเหลือทิ้ง (Waste Reject) เป็นอินทรีย์สารผสมพลาสติก ถูกนำไปกำจัดควบคู่กับการผลิตพลังงาน โดยใช้ระบบเผาไหม้ขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีพลาสมาแกสซิฟิเคชั่น (Plasma Gasification)
การบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธี MBT สามารถลดระยะเวลาในการหมักเหลือเพียง 1 เดือน โดยอาศัยเทคโนโลยีการกลับกองขยะด้วยสกรูในแนวตั้ง (Vertical Agitators) ซึ่งจะทาำห้กองขยะที่อยู่ทางด้านล่างมีโอกาสสัมผัสกับอากาศได้มากขึ้น ทำให้เกิดกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพได้ดีขึ้น และยังป้องกันการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนทางด้านล่างของกองขยะที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น

เพิ่มโดย : น.ส.ลำดวน ศรีมาน [3/10/2557]   แก้ไขโดย : น.ส.ลำดวน ศรีมาน[ 3/10/2557]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates