เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การย้อมไหมสีธรรมชาติและการทำสบู่จากกาวไหม  อ่าน :   1,416 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.บุษราคัม ป้อมทองและคณะ   อีเมล์ :   usarakum_p
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  044247390
เว็ปไซต์  https://www.nrru.ac.th/clinique/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (154 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

กระบวนการยอมสี การทำให้สีธรรมชาติติดทน โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจาก คุณนิยม เทศชารี และ คุณชูศรี คะเรียงรัมย์ ที่เป็นเครือข่ายของคลินิกเทคโนโลยี มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรูดังกล่าว เพื่อให้ทราบกระบวนการยอมสีธรรมชาติ ที่มีคุณภาพ ผู้ยอมจะต้องเอาใจใส ในทุกกระบวนการของการย้อม เริ่มจากการสังเกตการณ์บันทึก ชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใชทำน้ำสี เป็นส่วนใดของพืช ขึ้นอยู กับ
บริเวณใด ฤดูกาลที่เก็บใช้ เวลาที่เก็บเช้าหรือเย็น วิธีการสกัดน้ำสี สารประกอบอื่นๆ ช่วยติดสีหรือเปลี่ยนสีรวมถึงการชั่งตวงวัสดุ ทั้งวัสดุใหสี น้ำที่ใช้ต้ม อุณหภูมิของน้ำ ฯลฯ ทุกอย่างล้วนมีความสำคัญในการสกัดน้ำสีทั้งสิ้น การยอมสีที่ขาดการควบคุมคุณภาพ ไม่ทำตามขั้นตอน และขาดการบันทึกทำให้ได้สีไม่ สม่ำเสมอ จึงเป็น
ผลเสียต่อกระบวนการยอมสี


 


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [24/11/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates