เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ชุดกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ  อ่าน :   4,774 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย   อีเมล์ :   chedsada@y
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-411096 ต่อ 1788
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/Clinictechnology.uru/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (190 votes cast)

คำอธิบาย :

ก๊าซชีวภาพ (biogas) เป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่สามารถผลิตได้ในประเทศ โดยใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งจากระบบการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เพื่อลดข้อจํากัดของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งพลังงานที่สอดคล้องกับวิถีการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย เพราะมีการผลิตระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิเช่น ฟาร์มโคนม ฟาร์มสุกร ระบบบําบัดน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ รวมทั้งมีการประยุกต์เทคโนโลยีกับเกษตรกรรายย่อยมาตลอด ไม่ว่าเป็นระบบบ่อโดมคงที่ ระบบถังหมัก 200 ลิตร ระบบบ่อหมักแบบถุงพีวซีี และระบบบ่อหมักแบบผ้าใบเต็นท์ ฯลฯ โดยคุณสมบัติของก๊าซ ต้นทุนการผลิต และประสิทธิภาพ
ของระบบ มีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขและบริบทของแต่ละพื้นที่ สําหรับคุณสมบัติของก๊าซชีวภาพโดยทั่วไป ประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ร้อยละ 30-35 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นก๊าซชนิดอื่นๆ เช่น ก๊าซไนโตรเจน (N2) ก๊าซออกซิเจน (O2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และสารประกอบอื่นๆ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นก๊าซที่ผู้ผลิตก๊าซชีวภาพต้องมีการกําจัดก่อนการนําไปใช้ประโยชน์ เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพทั้งตัวผู้ใช้ อาจมีอาการพิษเฉียบพลันของผู้ที่ได้รับก๊าซนี้คือ คลื่นไส้ หายใจขัดต่อเนื่องจากการขาดออกซิเจน หมดสติ และอาจถึงตายได้ถ้ามีความเข้มข้นของก๊าซสูง รวมทั้งอาจส่งผลความเสียหายต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานด้วย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555, สํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง, 2554)
 


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [20/11/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.210.85.190
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates