เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    อาหารกบผสมหอยเชอรี่  อ่าน :   1,150 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ศรินทร สุวรรณรงค์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 043-754416
เว็ปไซต์  http://research.msu.ac.th/clinic_msu/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (153 votes cast)

คำอธิบาย :

หอยเชอรี่ (golden apple snail) หอยโข่งอเมริกาใต้ หอยโข่งเหลือง หรือ หอยเป๋าฮื้อน้้าจืด เป็นหอยที่เลี้ยงง่ายและขยายพันธุ์ได้รวมเร็ว ได้มีผู้น้าไปเลี้ยงเป็นฟาร์มแต่ไม่เป็นที่นิยมบริโภค จึงปล่อยลงสู่แหล่งน้้าท้าให้เกิดระบาดเข้าไปในนาท้าลายต้นขาวของเกษตรกรแพร่กระจายไปเกือบทั่วประเทศ แนวทางในการก้าจัดหอยเชอรี่ที่ได้ประโยชน์ คือ การท้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพใกล้เคียงกับปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชซากสัตว์หรือได้มีการท้าเป็นอาหารสัตว์ เช่น อาหารกบ อาหารปลา อาหารไก่ เป็นต้น ซึ่งต้นทุนทางด้านอาหารของอาหารเลี้ยงกบมีต้นทุนสูงเนื่องจากกบมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูงกว่าปลาจึงท้าให้ต้นทุนค่าอาหารสูงขึ้นด้วย ดังนั้นหากสามารถใช้เนื้อหอยเชอรี่ตามท้องนาเป็นส่วนผสมในสูตรอาหารจะสามารถลดต้นทุนการใช้อาหารอัดเม็ดหรืออาหารส้าเร็จรูปลงได้


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [10/11/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates