เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    หมูทุบนาจารย์  อ่าน :   2,969 
ชื่อเจ้าของ :  กลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 086-458-4368
เว็ปไซต์  http://www.ksc.rmuti.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (171 votes cast)

คำอธิบาย :
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 26 คน รายได้หลักของกลุ่มมาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย หมูทุบอบไฟธรรมชาติ หมูเค็ม หนังหมูกรอบ หมูฉีก เนื้อวัวทุบ หมูแดดเดียว เนื้อแดดเดียว น้้ำพริกเผาหมูเค็ม แจ่วบองสมุนไพร น้ำปลาร้าต้มสุก โดยเฉพาะหมูทุบอบไฟธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากของผู้บริโภค แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์หมูทุบนั้น ยังมีจังหวัดอื่นที่มีผลิตภัณฑ์เหมือนหรือใกล้เคียงกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ให้มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพได้มาตรฐาน จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า ทำให้เกิดรายได้ และเป็นการขยายตลาดให้กับกลุ่ม ฯ รวมถึงการได้รับการยอมรับของผู้บริโภคเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ มีการดำเนินงาน ดังนี้
1 ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทำการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ โดยทำการวิเคราะห์ ข้อมูลร่วมกันกับกลุ่ม ฯ เพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในขั้นตอนการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. โครงสร้าง เป็นการออกแบบทางด้านเทคนิคและทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์
โดยเน้นกระบวนการบรรจุใส่ การรักษาคุณภาพด้วยการประเมินอายุของอาหาร ( Shelf Life) และการป้องกันที่เหมาะสมต่อการขนส่งและการกระจายสินค้า
2. กราฟฟิก เป็นการออกแบบรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ซื้อและสื่อความหมายให้แก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งสามารถโน้มน้าวให้เกิดการสั่งซื้อ การ
ออกแบบกราฟฟิก จะเน้นในเรื่องของการตกแต่งรูปลักษณ์ด้วยภาพพจน์ที่สร้างความ
ประทับใจ

2 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ โดยการ ท าบรรจุภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อทดสอบและทำการประเมิน จากการสุ่มตอบแบบสอบถามของผู้บริโภค แยกตามหัวข้อดังนี้
1. ด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์
2. ด้านการบรรจุ
3. ด้านการอ านวยความสะดวก
4. ด้านการส่งเสริมการจำหน่าย
5. ด้านความสะอาดและความปลอดภัย

สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทร. 0872158459

ดูรายงานการพัฒนาสินค้า...

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [8/11/2556]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 8/11/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates