เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    นโยบายการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา: ข้อเรียนรู้สำหรับประเทศไทย  อ่าน :   930 
ชื่อเจ้าของ :  สํานักงานที่ปรึกษาด้าน วท. ประจําสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (137 votes cast)

คำอธิบาย :
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้นำประเทศหนึ่งในโลกในเรื่องการส่งเสริมการทำงานวิจัยและพัฒนา(Research & Development) และนวัตกรรม(Innovation) ด้านพลังงานทดแทน ประเทศสหรัฐฯได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนในประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย นโยบายสนับสนุน และการให้เงินช่วยเหลือเพื่อทำวิจัย รวมถึงการให้เครดิตด้านภาษี ประสบการณ์ของประเทศสหรัฐฯอาจสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานโยบายด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาพลังงานของประเทศไทย การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทบทวนถึงแนวทางและวิธีการดำเนินการที่ประเทศสหรัฐฯใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในประเทศ โดยพิจารณาถึงกระบวนการและขั้น ตอนการทำงานของรัฐบาลสหรัฐฯจากการพัฒนานโยบายพลังงานไปสู่การนำไปปฎิบัติในโครงการวิจัยและพัฒนา การศึกษาได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการงานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนที่รัฐบาลสหรัฐฯได้ให้การส่งเสริม และเป็น
โครงการที่เกี่ยวเนื่องและมีประโยชน์ต่อประเทศไทย ผลของการศึกษาฉบบั น้ีจะเป็ นข้อเสนอแนะเพื่อประเทศไทยสามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาในประเทศ

รายงานฉบับนี้สามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ http://www.ostc.thaiembdc.org

รายงานฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.) หากนําไปใช้ประโยชน์โปรดอ้างอิงชื่อ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สํานักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.) ด้วย

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [2/11/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates