เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การสร้างถังหมักก๊าซชีวภาพ  อ่าน :   8,011 
ชื่อเจ้าของ :  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   อีเมล์ :   anchalee_g
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  0 5446 6666 ต่อ 3711-3714
เว็ปไซต์  http://www.clinictechnology.up.ac.th/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (155 votes cast)

คำอธิบาย :

ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
นำมูลสัตว์มากำจัดในถังหมักแบบปิด โดยใช้เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งสามารถหมักให้เกิดแก๊สที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีผลพลอยได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ ก็จะช่วยแก้ปัญหา
การจัดการมูลสัตว์ กลิ่นของมูลสัตว์ และเป็นการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ ชุมชน และสังคม
การจัดการกับเทคโนโลยี
ในสภาวะที่ไร้ออกซิเจน จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน จะเปลี่ยนสารอินทรีย์ ที่ย่อยสลายง่ายให้กลายเป็นก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเรียกว่า การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน การผลิตก๊าซชีวภาพ จากขยะอินทรีย์ อาศัยหลักการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนดังกล่าว โดยเป็นกระบวนการหมักมูลสัตว์ในถังปิดสนิท ที่มีแบคทีเรีย ซึ่งไม่ใช้ออกซิเจนย่อยสลายขยะอินทรีย์ ให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพ และได้ผลผลิตสุดท้ายเป็นสารปรับสภาพดิน
หรือปุ๋ยอินทรีย์
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
สร้างศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มผู้ใช้พลังงานจากการหมักก๊าซชีวภาพที่ได้จากชุมชนเพื่อใช้ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ใช้ในครัวเรือน และเกิดการ จัดการองค์กร การผลิต และการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน รวมถึงการจัดการและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆของกลุ่ม


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [1/4/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.104.143
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates