เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานเชิงพาณิชย์  อ่าน :   3,267 
ชื่อเจ้าของ :  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   อีเมล์ :   anchalee_g
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  0 5446 6666 ต่อ 3711-3714
เว็ปไซต์  http://www.clinictechnology.up.ac.th/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (148 votes cast)

คำอธิบาย :

การจัดการกับเทคโนโลยี
หลังการได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานเชิงพาณิชย์ระหว่างเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการและได้จัดทำสื่อเช่น แผ่นพับ เอกสารในการเผยแพร่ความรู้นอกจากนี้ยังได้ทำการสาธิตการผลิตคุกกี้จากข้าวกล้องเพาะงอก เพื่อเพิ่มผลผลิตจากจากข้าวกล้องที่เหลือทิ้งจากการคั้นนํ้าข้าวกล้องงอก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานเชิงพาณิชย์" โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เทศบาลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เป็นผู้ผลิต ที่เน้นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยการลดใช้สารเคมีในกระบวนการปลูกโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ อาทิ ข้าวอินทรีย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าข้าวทั่วไปในท้องตลาด การแปรรูปโดยทำน้ำข้าวกล้องงอกบรรจุขวดขายที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและนำกากข้าวกล้องงอกที่ผ่านการคั้นน้ำมาทำเป็นคุกกี้ข้าวกล้องงอกซึ่งเป็นการทำแปรรูปโดยใช้วัตถุดิบครบวงจร ซึ่งทำให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารจากข้าวกล้องงอกครบถ้วน เช่น วิตามินซี วิตามินอี สาร gamma amino butyric acid (GABA) ซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงระบบประสาทส่วนกลาง

เนื่องจากเป็นกรดอะมิโนได้ที่มีบทบาทสำ คัญในการทำ หน้าที่เป็นสารสื่อประสาท(neurotransmitter)ในระบบประสาทสว่นกลาง นอกจากนี้ GABA ยงั ถือเป็นสารสื่อประสาทประเภทสารยับยั้ง (inhibitor) โดยจะทำหน้าที่รักษาสมดุลใน
สมองที่ได้รับการกระตุ้น ซึ่งช่วยทำให้สมองเกิดการผ่อนคลายและนอนหลับสบาย อีกทั้งยังทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นต่อมไร้ท่อ (anterior pituitary) ซึ่งทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต ให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อ ทำให้กล้ามเนื้อเกิดความกระชับ และเกิดสาร lipotropic ซึ่งเป็นสารป้องกันการสะสมไขมัน


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [1/4/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.104.143
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates