เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตแก๊สชีวภาพจากภูมิปัญญาชุมชน  อ่าน :   3,276 
ชื่อเจ้าของ :  วัชระ วงค์ปัญโญ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  0 5446 6666 ต่อ 3711-3714
เว็ปไซต์  http://www.clinictechnology.up.ac.th/
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (176 votes cast)

คำอธิบาย :

แกสชีวภาพ หรือไบโอแกส คือ แกสที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากการยอยสลายอินทรีย โดย จุลินทรียภายใตสภาวะ ที่ปราศจากออกซิเจน แกสชีวภาพประกอบดวยแกสหลายชนิด สวนใหญ เปนแกสมีเทน ประมาณ รอยละ 50-80 และแกสคารบอนไดออกไซด ประมาณ รอยละ 5-20 สวนที่ เหลือเปนแกสชนิดอื่น ๆ เชน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไฮโดรเจนซัลไฟด ไนโตรเจน และไอน้ํา จึงนํา แกสที่มีมีเทนจํานวนมากนี้มาใชเปนพลังงานทดแทน

ซึ่งแก๊สชีวภาพแบบภูมปัญญาชุมชนจะเป็นการผลิตแกสชีวภาพแบบทอ 150 CM
บอหมักกาซชีวภาพแบบทอ 150 CM เปนระบบผลิตกาซชีวภาพ จากการหมักมูลสัตวอยางงาย ไดผลผลิตเปนกาซชีวภาพ ซึ่งประกอบดวยกาซมีเทน รอยละ 50-75 เปนกาซที่ติดไฟได สําหรับใชหุงตม ภายในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังไดผลผลิตเปนปุยอินทรีย ที่สามารถนํามาใช ปรับปรุงดิน ในพื้นที่ทําการเกษตรอีกดวย

คุณสมบัติของบอหมักกาซชีวภาพแบบทอ 150 CM
1) เปนพลังงานกาซชีวภาพ สามารถนําไปใชประโยชนเชน ใชหุงตมอาหาร จุดตะเกียงใหแสงสวาง
2) รักษาสิ่งแวดลอม ปองกันกลิ่น และไขแมลงตางๆที่มีอยูในมูลสัตวจะถูกทําลายลงไปในขณะที่มีการหมัก
3) ใหปุยอินทรีย ในการฟนฟูสภาพดิน
4) ชวยลดการระบาดของโรคพืช และวัชพืช
5) ปริมาณแกสที่เกิดตอบอ 1 ครั้ง ใชไดประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง (80 ปอนด) ถาแกสหมดจะใชเวลาประมาณ 30 นาที จึงจะมีแกสเกิดขึ้นใหมอีกครั้ง ถาจะใหเกิดแกสขึ้นเร็วกวานั้นตองผสมขี้วัวกับน้ําเทลงไปดวย

*สามารถดูขั้นตอนในการผลิตบ่อแก๊สชีวภาพอย่างละเอียดได้ในไฟล์ pdf


ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายฮาคีมี คีรี [25/10/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.157.152
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates