เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตไส้เดือนฝอยอย่างง่ายเพื่อกำจัดเห็บโคสำหรับครัวเรือนในชุมชน  อ่าน :   1,137 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.สิริวดี พรหมน้อย    อีเมล์ :   first_pig_
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-411096 ต่อ 1788
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.uru.ac.th/resouce/index.php
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (152 votes cast)

คำอธิบาย :

เห็บเป็นปรสิตภายนอกร่างกายที่สาคัญอย่างหนึ่ง ที่เป็นปัญหาสาคัญในการเลี้ยงโค เห็บจานวนมากที่มาเกาะตามร่างกายเพื่อดูดเลือดและเจริญเติบโตอยู่บนตัวโค ทาให้โคเกิดโรคโลหิตจาง นอกจากนี้เห็บยังสามารถเป็นพาหะในการนาโรคติดต่อต่างมาสู่โคได้ อาทิเช่น โรคบาบิซิโอซิส โรคอะนาพลาสโมซิส โดยเชื้อโรคที่ก่อโรคเหล่านี้จะอยู่ภายในน้าลายของเห็บ ส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่ยังขาดความรู้ทางด้านการทาปศุสัตว์แบบพึ่งพาธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณและกาจัดเห็บ ยังคงพึ่งการใช้สารเคมีต่างๆเพื่อมากาจัดเห็บ ซึ่งมีราคาแพง และเมื่อใช้ไปนานๆ เห็บก็จะมีการพัฒนาความต้านทานมากขึ้น ทาให้ต้องเปลี่ยนสารเคมีในการกาจัด การควบคุมและกาจัดเห็บโคด้วยสารเคมีนั้นเป็นวิธีที่ไม่
12
ยั่งยืน
ไส้เดือนฝอยเป็นการใช้ชีววิธีอย่างหนึ่งในการควบคุมและกาจัดเห็บโค โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของของคนในชุมชน ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
ใช้ธรรมชาติมาช่วยธรรมชาติ โดยไม่เบียดเบียนทั้งบุคคลและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถพึ่งตนเองได้ จนเกิดความมั่นคง และอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สิริวดี พรหมน้อย โทรศัพท์: 0-5541-1096 ต่อ 1306 e-mail: first_pig_2@hotmail.com
ดูผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จากรายงานฉบับสมบูรณ์


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายฮาคีมี คีรี [25/10/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates