เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ในการอบข้าวตัง  อ่าน :   3,596 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ และคณะ   อีเมล์ :   maliwankit
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 054-710259 ต่อ 7120 , 0864287672
เว็ปไซต์  http://www.nan.rmutl.ac.th/clinictech/clini.htm
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (156 votes cast)

คำอธิบาย :
ข้าวตังข้าวกล้องงอกและข้าวแต๋นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มสามารถผลิตได้เป็นอย่างดี มีรสชาติอร่อย เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ แต่มีปัญหาด้านการผลิตคือการผลิตข้าวตังและข้าวแต๋น ต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์ในการตากแห้ง และจะเกิดปัญหาในช่วงการตากในฤดูฝนที่มีแดดไม่เต็มที่หรือในฤดูหนาวซึ่งมีแดดไม่จัด และยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นผง แมลงเมื่อมีการตากการแจ้ง คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต ทิมขํา ได้นําตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนามาจากงานวิจัย
ตู้อบพริกพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา ของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยส่วนที่มีการพัฒนาปรับปรุงได้แก่

1. วัสดุที่ใช้ทําตู้ เปลี่ยนจากที่ใช้ไม้อัดบางส่วน เป็นโพลีคาร์บอเนตซึ่งทําให้รับแสงได้อย่างเต็มที่และทนต่อแดดและฝน
2. วัสดุที่ใช้ทําถาดรองตาก เปลี่ยนจากไม้ไผ่สาน เป็นตาข่ายละเอียดอย่างดี และโครงถาดเป็นอลูมิเนียม
3. พัดลมดูดอากาศ เปลี่ยนจากมอเตอร์พัดลมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและดูดอากาศออกทางด้านล่าง เป็นพัดลมขนาดเล็กสองตัว ติดด้านข้างส่วนบนสองด้านของตู้ตาก และใช้พลังงานจากโซลาร์เซล

จากผลการใช้ตู้ตากพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวในการอบข้าวตังของกลุ่มฯ ทําให้เกิดผลดีคือ ลดระยะเวลาการตากแห้งจากเดิม 2 วัน เป็นใช้เวลาเพียง 1 วัน หรือลดเวลาตากแห้งลง 50% ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิภายในตู้อบจะสูงประมาณ 60 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิในการตากแห้งปกติ ประกอบกับพัดลมดูดอากาศที่ใช้ทําให้เกิดการระบายไอน้ําที่เกิดจากการระเหยของน้ําได้ดี นอกจากนั้นยังทําให้เกิดสุขลักษณะที่ดีของกระบวนการผลิต และเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต จึงได้มอบตู้ตากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านท่าวังผา หมู่
2 ไว้ใช้งานจํานวน 3 ตู้

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [24/10/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.104.143
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates