เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตอาหารสัตว์น้ำอย่างง่ายจากวัตถุดิบท้องถิ่น  อ่าน :   1,288 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวรุ่งกานต์ กล้าหาญ   อีเมล์ :   rukiirun@w
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  0 5446 6666 ต่อ 3711-3714
เว็ปไซต์  http://www.clinictechnology.up.ac.th/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (122 votes cast)

คำอธิบาย :

โครงการนี้เป็นโครงการประจำปี 2555 ที่เกิดจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้แจ้งความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ผ่านทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งทางสาขาการประมงก็ได้ทำเรื่องขอจัดการอบรมในหัวข้อ “การผลิตอาหารสัตว์นํ้าอย่างง่ายจากวัตถุดิบท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคือ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ในการคัดเลือกวัตถุดิบจากท้องถิ่น และเทคนิคทางด้านการผลติ อาหารสัตว์นํ้า เช่น อาหารปลานิล อาหารปลาดุก และอาหารกบซึ่งเป็นสัตว์นํ้าที่กลุ่มเกษตรกรได้ทำการเลี้ยงอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังรวมถึงเทคนิคการเพาะพันธุ์กบนาด้วย เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

รายงานฉบับสมบูรณ์...


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [24/10/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates